ออกติดตามและเยี่ยมครัวเรือนยากจนที่ตกชี้วัดเกณฑ์ จปฐ.

นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพลกรังออกติดตามและตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.ปี 61 ที่ ม 1 ม.6 ม. 7 ม. 8 ตำบลพลกรัง จำนวน 6 ครัวเรือน

(Visited 89 times, 1 visits today)