พัฒนาชุมชนใสสะอาด

พัฒนาชุมชนใสสะอาด                                                      https://www.facebook.com/cdd1.mungkorat

ความเป็นมา

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง  และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการโดยกำหนดให้ส่วนราชการภาครัฐยึดความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล   ที่เป็นสากลในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป  ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความโปร่งใส  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน  จึงได้กำหนดให้การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการ   ที่สำคัญ ที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีวินัย  ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรม  และสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ทุ่มเทให้กับราชการ  จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ขึ้น และกำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินงานตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประจำทุกปี

กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

(Visited 438 times, 1 visits today)