นางสาวอุมาพร กมลวาริน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร