ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุน และการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางทราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
    นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี มอบหมาย นางนารี กิติศัพท์วรกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานเทศบาลตำบลบางทราย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุน และการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(Visited 12 times, 1 visits today)