ประชุมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นางสาวพัฒน์นลิน ผดุงไทยธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอรัญญา เกษรินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเหมือง และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นางสาวพัฒน์นลิน ผดุงไทยธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(Visited 9 times, 1 visits today)