นางสาว สุวรรณา อินตัน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangchon วันที่ 24 ธ.ค. 2564

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลสำนักบกโดยมีวาระสำคัญคือการนำเสนอผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจน และการรับรองข้อมูล จำนวน 16 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangchon วันที่ 24 ธ.ค. 2564

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ตำบลหนองรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบTPMAP จำนวน 51 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangchon วันที่ 24 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองชลบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเ [...]