พช.เมืองเชียงใหม่ : เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กรมการพัฒนาชุมชน