โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายสุวรรณ เกตุดำ

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธัญธิตา วชิราวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันผีเสื้อ แขวงนครพิงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมณฑา สาวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรชลี มีบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลฟ้าฮ่าม /หนองป่าครั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดวงใจ สมแก้่ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสุเทพ แขวงกาวิละ

นางมธุรส วงษ์ต๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองหอย/ ท่าศาลา/แขวงเม็งราย

นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสุเทพ

(Visited 1,105 times, 1 visits today)