พช.เมืองเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน (กชช.2 ค) ปี 2564 ตำบลหนองหอย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าศาลาและตำบลหนองหอย ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน (กชช.2 ค) ปี 2564 ตำบลหนองหอย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลต่อไป โดยมีผู้นำจากหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอย อำนวยความสะดวกห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อเป็นสถานในการจัดประชุมในครั้งนี้

รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)