พช. เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการ เครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO)

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการ เครือข่ายองค์ความรู้ ( Knowledge-Based OTOP : KBO) เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศรัณย์ภัทร รังษี, จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว ,นันทวัฒน์ เทพสุทา , พรทิพา อ่อนเกิด /ทีม พช.เมืองเชียงใหม

(Visited 6 times, 1 visits today)