พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และสมาคมครู ครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญธิตา วชิราวงศ์ นางพรชลี มีบุญ นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าดังกล่าว ซึ่งการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โดยได้รับเงินสมทบกองทุน รวมทั้งสิ้น 447,979 บาท ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท และช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ต่อไป

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 8 times, 1 visits today)