😀😀 พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) จังหวัดเชียงใหม่

😀😀 พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) จังหวัดเชียงใหม่
📍📍📍 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
🔔🔔 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายกองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุมณฑา สาวงษ์ นางพรชลี มีบุญ และน.ส.ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัมนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังกล่าว
🚩🚩โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนดีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน และพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อรับทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เพื่อเข้ารับทุนในครั้งนี้ด้วย
🎀🎀 รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
(Visited 12 times, 1 visits today)