ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสรุปกิจกรรม ภาพรวม การปฏิบัติงานของผู้นำ อช.

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สพอ.เมืองเชียงใหม่ ได้จัด ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสรุปกิจกรรม ภาพรวม การปฏิบัติงานของผู้นำ อช. อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมงานของอาสาพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน ผู้นำ อช. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตะกร้าไม้ไผ่ ตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มฯ / ผู้นำ อช.ตำบลสุเทพ (นางบัวเงิน แก้วหน้อย) และผู้นำ อช. ตำบลหนองหอย (นางสวรรณา กันธิยะ) ได้นำผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก มามอบให้ สพอ.เมืองเชียงใหม่ ในการนี้ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม เพื่อมาพบปะ พูดคุย และให้โอวาท แก่ผู้นำ อช. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วย

รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 11 times, 1 visits today)