สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตาม ผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนง.กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม โดยในที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลฟ้าฮ่าม เป็นสถานที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งนายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯดังกล่าว ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ และลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานไปปลูกในพื้นที่ด้วย

รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีมงาน พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)