ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาติพิชิต จารุการ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน