สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

นางสาวชณัญทิตา เนตรกลัด

พัฒนาการอำเภอเมืองจันทบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน