สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์

พัฒนาการอำเภอเมืองจันทบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน