สพอ.เมืองชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอเมืองชัยภูมิ ประชุมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

📑วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ
⏳เวลา 09.00 น. นายปรีชา สนิทไทย พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ พร้อมด้วยนายอุทาม ตาปราบ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัดชัยภูมิและอำเภอเมืองชัยภูมิ คณะกรรมเครือข่ายฯ ทั้ง 19 แห่ง ประกอบด้วย ตำบลรอบเมือง ตำบลนาฝาย ตำบลหนองนาแซง ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบุ่งคล้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลโพนทอง ตำบลซับสีทอง ตำบลท่าหินโงม ตำบลนาเสียว ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านค่าย ตำบลชีลอง ตำบลโนนสำราญ ตำบลบ้านเล่า ตำบลกุดตุ้ม ตำบลห้วยต้อน ตำบลห้วยบง และตำบลในเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ(พัฒนากร) เข้าร่วมประชุมฯ
📍ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งกิจกรรมกลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต และความสงบสุขของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยบรูณาการความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องอาทิ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรี และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน
🟦คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 1 หมู่บ้าน ประจำปี 2566 ได้แก่ บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และประธานคณะกรรมการฯ พร้อมกับนางพิมพ์ใจ วัชรมณเฑียร เลขานุการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ/อำเภอเมืองชัยภูมิ ได้แจ้งกำหนดการ การเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🔵ด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2564 จำนวน 106 หมู่บ้าน และในปี 2565 ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิ มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 108 หมู่บ้าน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood

ชัยภูมิ : เมืองแห่งความสุข
ชัยภูมิ : เมืองน่าอยู่

(Visited 4 times, 1 visits today)