สพอ.เมืองชัยภูมิ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิจัดการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2 โดยมี นายปรีชา สนิทไทย พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธาน ผู้นำ อช. ทั้ง 18 ตำบล จำนวน 36 คน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ในที่ประชุมประธานได้แจ้งบทบาทภารกิจของผู้นำ อช. ๑๐ ประการ ดังนี้
1.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ. กชช.2ค อื่น ๆ)
-สำรวจข้อมูล จปฐ. กคช. ค. รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี
2. การขับเคลื่อนแผนชุมชน
– ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน
3. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
– ร่วมจัดเวทีประชาคมเผยแพร่ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชนใกล้เคียงเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติม
4. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
– เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งและร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในหมู่บ้าน/ตำบล
6.ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ปฏิบัติตนและทำงานโดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง” มีวิถีชีวิต “แบบพอเพียง” ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยหลักการพึ่งตนเอง

7. การป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด
– ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และนำความรู้แก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล

8. การแก้ไขปัญหาความยากจน
– ร่วมประชุมวางแผนร่วมกับผู้นำอื่น ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหา
ให้กับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

9.การส่งเสริมอาชีพ
– เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้

10. การส่งเสริมทุนชุมชน
– ร่วมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทุน สนับสนุนการนำข้อมูลทุนชุมชนมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งร่วมดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนา

ได้มีการพบปะแนะนำตัวระหว่าง ผู้นำ อช. แต่ละตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ
และดำเนินการการคัดเลือกคณะกรรมการ “ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood

ชัยภูมิ : เมืองแห่งความสุข
ชัยภูมิ : เมืองน่าอยู่

(Visited 5 times, 1 visits today)