สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

นายปรีชา สนิทไทย

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง