ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาว อรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน