โครงสร้างบุคคลากร

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

นาง อาชวี ไทยประยูร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจริยาภรณ์ ปาลวิจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา จันทร์ทาโล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว รัตนา เย็นสถิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาย ศุภกิตต์ รอบรู้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว วรรณภา กุ่ยเคียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว กษิฌา รุจินาม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

(Visited 343 times, 1 visits today)