ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาล 15 ตำบล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางธุรกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า อำเภอรอบกรุง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น อำเภอกรุงเก่าและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2500 เป็นชื่อในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์

 • พ.ศ. 2440 ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอรอบกรุง
 • พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก อำเภอรอบกรุง เป็นอำเภอกรุงเก่า[4] [5]
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา [6]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 [7]
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2492 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และ ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในพื้นที่ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลหัวรอ ตำบลท่าวาสุกรี และ ตำบลกะมัง [8]
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2499 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2 [9] และ โอนพื้นที่ตำบลประตูชัย เข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา [10]
 • วันที่ 13 มีนาคม 2500 เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอกรุงเก่า เป็น อำเภอพระนครศรีอยุธยา [11]
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2505 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 3 [12]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2506 โอนพื้นที่หมู่ 1(ในสมัยนั้น) ตำบลคลองสระบัว (ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา) ขึ้นกับ ตำบลหัวรอ [13]
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลอโยธยา ในพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่ลิง บางส่วนของตำบลหันตรา และ บางส่วนของตำบลคลองสวนพลู [14]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลอโยธยา เป็น เทศบาลตำบลอโยธยา
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา [15]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอโยธยา เป็น เทศบาลเมืองอโยธยา [16]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลนครนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ประตูชัย -   (Pratu Chai)         12. วัดตูม     (Wat Tum)
2. กะมัง -   (Kamang)         13. หันตรา     (Hantra)
3. หอรัตนไชย -   (Ho Rattanachai)         14. ลุมพลี     (Lumphli)
4. หัวรอ -   (Hua Ro)         15. บ้านใหม่     (Ban Mai)
5. ท่าวาสุกรี -   (Tha Wasukri)         16. บ้านเกาะ     (Ban Ko)
6. ไผ่ลิง 7 หมู่บ้าน   (Phai Ling)         17. คลองสวนพลู     (Khlong Suan Phlu)
7. ปากกราน 11 หมู่บ้าน   (Pak Kran)         18. คลองสระบัว     (Khlong Sa Bua)
8. ภูเขาทอง 2 หมู่บ้าน   (Phukhao Thong)         19. เกาะเรียน     (Ko Rian)
9. สำเภาล่ม 10 หมู่บ้าน   (Samphao Lom)         20. บ้านป้อม     (Ban Pom)
10. สวนพริก 7 หมู่บ้าน   (Suan Phrik)         21. บ้านรุน     (Ban Run)
11. คลองตะเคียน 6 หมู่บ้าน   (Khlong Takhian)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประตูชัยทั้งตำบล ตำบลกะมังทั้งตำบล ตำบลหอรัตนไชยทั้งตำบล ตำบลหัวรอทั้งตำบล ตำบลท่าวาสุกรีทั้งตำบล ตำบลหันตราบางส่วน ตำบลบ้านเกาะบางส่วน ตำบลคลองสวนพลูบางส่วน ตำบลคลองสระบัวบางส่วน และตำบลเกาะเรียนบางส่วน
 • เทศบาลเมืองอโยธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ลิงทั้งตำบล ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากกรานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเขาทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำเภาล่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนพริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุมพลีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสระบัว (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา) ตำบลเกาะเรียน (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลบ้านรุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านป้อมทั้งตำบล

หน่วยกู้ภัย

 • สมาคมอยุธยารวมใจ (กู้ภัยอยุธยา)
 • ศูนย์วิทยุกู้ภัยพุทไธสวรรย์

สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรืออยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

สาธิต

ระดับมัธยมศึกษา

สถานพยาบาลรัฐและเอกชน

การคมนาคม

สถานีรถไฟ

อ้างอิง

 1.  พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการประกาศเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด นับแต่นั้น ก็ปรากฏคำว่าอำเภอกรุงเก่าเป็นต้นมา [หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ก-ร.6ม/4. เรื่องเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด. (5-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459).]
 2.  ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. (2522). โฉมหน้ากรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: เสียงไทย. หน้า 77
 3.  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 4.  แม่แบบ:40-1.PDF
 5.  แม่แบบ:858 1-1.PDF
 6.  "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา52 (0 ก): 1692–1698. 10 ธันวาคม 2478.
 7.  "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา55 (0 ก): 652–657. 14 พฤศจิกายน 2481.
 8.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา66 (40 ง): 3557–3561. 20 กรกฎาคม 2492.
 9.  "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา73 (49 ก): 751–755. 19 มิถุนายน 2499.
 10.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา74 (23 ง): 625. 5 มีนาคม 2500.
 11.  "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอกรุงเก่า พ.ศ. ๒๕๐๐" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา74 (25 ก): 546–548. 5 มีนาคม 2500.
 12.  "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา79 (98 ก): (ฉบับพิเศษ) 39-43. 1 พฤศจิกายน 2505.
 13.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา80 (62 ง): 1567. 18 มิถุนายน 2506.
 14.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล สุขาภิบาลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา88 (139 ง): 3467–3469. 14 ธันวาคม 2514.
 15.  "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา116(127 ก): 1–4. 15 ธันวาคม 2542.
 16.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา" (PDF)ราชกิจจานุเบกษา122 (พิเศษ 84 ง): 4. 14 กันยายน 2548.

แหล่งข้อมูลอื่น

 

(Visited 873 times, 1 visits today)