ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประจัญ จันทร์เนตร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน