ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน