“พช.เมืองอุตรดิตถ์ ติดตาม โคก หนอง นา ตำบลงิ้วงาม ตำบลผาจุก ตำบลบ้านด่านนาขาม “

เข้าชม 11 ครั้ง

🌻พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม🌻

🏠อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง🌈

วันนี้ (วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมาย นางชุรีพร ศิลรักษา, นางปัณฑารีย์ จุฑา, นางสาวสุภาภรณ์ เกษประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 4 แปลง ในพื้นที่ตำบล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย

1.แปลงครัวเรือน นางสาวส้มลิ้ม อ่อนคง หมู่ที่ 9

2.แปลงครัวเรือน นางสาวอภิสรา กลิ่นหอม หมู่ที่ 9

3.แปลงครัวเรือน นางธมลภร เกิดศักดิ์ หมู่ที่ 5

4.แปลงครัวเรือน นายคงรักษ์ คงแย้ม หมู่ที่ 8

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 11 times, 1 visits today)