องค์ความรู้

องค์ความรู้จากการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (KM)

  • การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย นางสาวน้ำเพชร  ชาติน้ำเพชร  👉ดาวน์โหลด

  • พัฒนาคน พัฒนางาน สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดย  นางชุรีพร  ศิลรักษา  👉ดาวน์โหลด

  • การส่งเสริมพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางอำมาลา  ศักดี  👉ดาวน์โหลด

  • การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ไปสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” โดย นายสันติ  กองทอง   👉ดาวน์โหลด

  • การดำเนินกิจกรรม 3 สร้าง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย  นายสุชาครีย์ ใจการณ์ 👉ดาวน์โหลด

(Visited 32 times, 1 visits today)