มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565วันที่ 2 กันยายน 2565

นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทผู้นำ ได้แก่

   – นางจรัญ  ชื่นชอบ (ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลป่าเซ่า)

   – นางสาวชฎาภรณ์  คงเพชรศักดิ์ (ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหาดกรวด)

   – นางสุวรี   เสมา (ครัวเรือนสัมมาชีพ)


 

 2. ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน ได้แก่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนตาดำ

 

    1. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังดิน

 

    1. ประเภทชุมชน ได้แก่  บ้านดอนตาดำ ม.7 ต.หาดงิ้ว
(Visited 25 times, 1 visits today)