ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ ชื่อ  สกุล ตำบล เบอร์โทรศัพท์
1 นายชนะ เลี้ยงประเสริฐ คุ้งตะเภา 095-3540539
2 นางรัชนีพร ชาวนอก คุ้งตะเภา 087-8381192
3 นายกอบสิทธิ์ มั่นคง บ้านเกาะ 081-6747797
4 นางวาสนา อนุโยค บ้านเกาะ 064-2490465
5 นายวิทยา สมานมิตรมงคล ถ้ำฉลอง 090-2384277
6 นางสาวกัญญาณัฎฐ์ สีตา ถ้ำฉลอง 062-4388249
7 นายอิสรานุวัฒน์ เมืองนันท์ งิ้วงาม 082-6650258
8 นางรำพึง จ๋อยฟอง งิ้วงาม 061-2907554
9 นางสุปราณี   นามวงศ์ ท่าเสา 082-6257135
10 นายสมพงษ์   จันทร์โท ท่าเสา 082-8480789
11 นายอำนวย แหยมบุรี วังดิน 085-0378004
12 นางสาวคมเดือน เที่ยงปาน วังดิน 083-6134446
13 นายสุรินทร์ รบช้าง หาดกรวด 089-7089437
14 นางสำรวย หว่างพันธุ์ หาดกรวด 081-0424626
15 นายศรัณย์ภัทร สุวรรณเปิ้น ขุนฝาง 086-0445244
16 นางอัชดาภรณ์ จินดาวงษ์ ขุนฝาง 093-3042998
17 นายชาญณรงค์ ศรีรักษ์ ด่านนาขาม 062 2735595
18 นางปริฉัตร ศรีรักษ์ ด่านนาขาม 084-3826450
19 นางไสว ใจมัง หาดงิ้ว 081-7409263
20 ร.ต.พุธิพงศ์ หมวกเหล็ก หาดงิ้ว 061-2974995
21 นายสมจัด ลาเกี้ยว ผาจุก 084-7786734, 062-2949333
22 นางสาวิตรี ฤทธิ์น้อย ผาจุก 095-9172510
23 นายสุรศักดิ์ แก้วรักษา แสนตอ 084-1806695
24 นางสาวจรรยา พรมโสภา แสนตอ 096-9817314
25 นางจรัญ ชื่นชอบ ป่าเซ่า 081-0407890
26 ร.ต.ปัญญา กลิ่นอำนวย ป่าเซ่า 082-1676910
27 ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ แก้วโต น้ำริด 084-8208786
28 นางสาวพนิตตา โสฬสจินดา น้ำริด 094-8305522
29 นายไพโรจน์ กันจู บ้านด่าน 092-9837754
30 นางสาวกรรณิการ์ เสือหัวย่าน บ้านด่าน 094-0680472
31 นายวสันต์ จันทร์จร วังกะพี้ 096-7041739
32 นางสาวอาคเนย์ แจ่มชู วังกะพี้ 093-1151202

 

(Visited 67 times, 1 visits today)