ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๔ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๘ มกราคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด ”รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๑๑📍@สพอ.เมื [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๔ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๑๐📍@สพอ.เมื [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับฟังแนวทางและนโยบายการดำเนินงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นายสุภกิณห์ แวงชิน)

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๙📍@สพอ.เมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยไซเบอร์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๘📍@สพอ.เมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๗📍@สพอ.เมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนวาระ ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่ ๖📍@สพอ.เมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม