อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี “ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาแล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาศักยภาพลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี “พัฒนาศักยภาพลูกจ้างเหมาบริก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี “ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการปฏ [...]
อ่านเพิ่มเติม