อำเภอเมืองอุทัยธานี แต่เดิมเรียกว่าอำเภอน้ำซึมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำสะแกกรัง บนฝั่งแม่น้ำด้านที่มีตลาดใหญ่เรียกว่า “ตลาดสะแกกรัง” ขึ้นอยู่กับจังหวัดชัยนาท สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยาอุไทยธานี  (เสือ พยัคฆ์วิเชียร) ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองอุทัย ในปี พ.ศ. 2376 แต่กลัว ไข้ป่าไม่กล้าขึ้นไปว่าราชการ ที่เมืองอุทัยเก่า ปัจจุบันเป็นตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  21 กิโลเมตร  ประกอบกับการเดินทางไปมาติดต่อกับนครหลวงไม่สะดวกเพราะกันดาร ต่างกับ บ้านสะแกกรัง ขณะนั้นอยู่ในเขตเมืองชัยนาท เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีการคมนาคมสะดวกเพราะมีแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่าน จึงขอพระราชานุญาตว่าราชการและตั้งบ้านเรือนที่บ้านสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง  จนถึง พ.ศ.2435 และใน พ.ศ.2464 กระทรวงมหาดไทยจึงได้โอนตำบลสะแกกรังที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดชัยนาทมาขึ้นกับอำเภอน้ำซึม 

ต่อมาขุนปาลวัฒนวิไชย (เหมือน ปาลวัฒน์วิไชย) นายอำเภอน้ำซึมได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น     อำเภอเมืองอุทัย เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเสียงอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  และกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออำเภอน้ำซึม เป็นอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 เป็นต้นมา 

อำเภอเมืองอุทัยธานีตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ ถนนท่าช้างอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำสะแกกรัง ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  3 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ  251 ตารางกิโลเมตร หรือ 156,250 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์                   

ทิศใต้               ติดต่อกับ  อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  อำเภอหนองขาหย่าง  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

อำเภอเมืองอุทัยธานีแบ่งการปกครองท้องที่เป็น ๑๓ ตำบล ๘๖ หมู่บ้าน และการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง  เทศบาลตำบล  ๑ แห่ง และ อบต. ๘ แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย
        1. เทศบาล จำนวน ๒ แห่ง คือ
            ๑.๑ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
            ๑.๒ เทศบาลตำบลหาดทนง
        ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย
            ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
            ๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
            ๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
            ๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
            ๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
            ๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
            ๒.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
            ๒.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

(Visited 3,278 times, 1 visits today)