ร่วมโครงส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ ๑📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “ร่วมโครงส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ”

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ด้วยการอำนวยการของนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยนางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสักการะ ทิพย์สุวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมโครงส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ รีสอร์ทสุขทวี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸
นางสาวนันทัชพร ต่วนเทศ : รายงาน 📢 📢

#อาสาพัฒนา #อสพ.๗๔ #อสพ#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd

(Visited 16 times, 1 visits today)