ร่วมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ ๓๒📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “ร่วมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม”

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ด้วยการอำนวยการของนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยนางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายให้ นายประกฤษฎิ์ คุ้มยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายสรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นายกิติบดี แสงอุทัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.เนินแจง และนายธีระ แพ่งประสิทธิ์ ผู้นำ อช. ต.หาดทนง ร่วมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ประกอบด้วย
๑) ผู้นำชุมชนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธ์ มีจิตอาสามีภาวะผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอละหนึ่งตำบล ๆ ละ ๑ คน
รวม ๙ คน
๒) พัฒนาการอำเภอ หรือ พัฒนากร จำนวน ๙ คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ ๑ คน รวม ๑๙ คน

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ รีสอร์ทสุขทวี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

 

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸
นางสาวนันทัชพร ต่วนเทศ : รายงาน 📢 📢

#อาสาพัฒนา #อสพ.๗๔ #อสพ#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd

(Visited 27 times, 1 visits today)