ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ ๓๑📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายนายศิวะ วุฑฒิรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษา บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการ กศน.ในทุกด้านและทุกกิจกรรม  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸
นางสาวนันทัชพร ต่วนเทศ : รายงาน 📢 📢

#อาสาพัฒนา #อสพ.๗๔ #อสพ#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd

(Visited 22 times, 1 visits today)