@สพอ.เมืองอุทัยธานี “การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยุ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๑๙”

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๕📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยุ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๑๙”

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศ จากศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๑๙ โดยนางสาวจุไรรัตน์ เอี่ยมเมือง ได้นำเสนอผลงาน แก่คณะผู้นิเทศ พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตามหลักสูตรของนักพัฒนา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸
นายสรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์ : รายงาน 📢 📢

(Visited 22 times, 1 visits today)