ร่วมรับฟังการประชุมKick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านทาง Zoom Clound Meeting

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๔📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “ร่วมรับฟังการประชุมKick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านทาง Zoom Clound Meeting”

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมรับฟังการประชุมKick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านทาง Zoom Clound Meeting เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี

โดยมีประเด็นหลัก เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ “องค์กรที่พัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรและกระบวนการอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้” รวมถึงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทุกคน มีใจ มีความพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกระดับ เพื่อใช้องค์ความรู้สร้างการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สู่พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และKM Challenge ๒๐๒๒ การพัฒนาองค์ความรู้และการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸

นายสรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์ : รายงาน 📢 📢

(Visited 11 times, 1 visits today)