จัดรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวพัฒนา” ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชน

📍ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๓📍

@สพอ.เมืองอุทัยธานี “จัดรายการวิทยุ เรื่องเล่าชาวพัฒนา”

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี มอบหมายให้นายสรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจุไรรัตน์ เอี่ยมเมือง ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนา ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ FM ๘๘.๗๕ MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาอาชีพ ตามหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

สถานีข่าว : สพอ.เมืองอุทัยธานี 📸📸
นายสรวิชญ์ สุวรรณาภิรมย์ : รายงาน 📢 📢

(Visited 13 times, 1 visits today)