สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน