สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางวัชรี สินธุศิริ

พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน