อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 60 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2565

💌อำเภอเมืองอุดรธานี💌
⏰วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ วัดบ้านอีเลี่ยน ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
🎉 1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 60 ปี🎉
พ.อ.อ.สงกรานต์ ดุจธรรมสาร พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เเละผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 60 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ในโอกาสนี้ พ.อ.อ.สงกรานต์ ดุจธรรมสาร พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี ได้อ่านสารจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีใจความสำคัญว่า ขอส่งความปรารถนาดีและความชื่นชมมายังนักพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ภาคีเครือข่ายและข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวาระที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 61 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
✏️ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย เเละเครื่องไทยธรรม เเด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา
✏️กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัด (ปัดกวาด ขัดพื้น เก็บขยะ)
กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

(Visited 27 times, 1 visits today)