ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่  19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชูศิลป์ งามบุตรดา พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ VDO Streaming ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System-VCS) กระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี (ชั้น 2) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

(Visited 31 times, 1 visits today)