โครงสร้างบุคคลากร

นายปัณณธร ล่ามแขก

พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

นางอัจฉรา ศรีทานันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองขอน, แจระแม

นางสุภาทิญา พฤกษติกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขี้เหล็ก, ขามใหญ่

นางเพชราภรณ์ บุปผาหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวเรือ, ปะอาว

นางสาวสุนันทา พุสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไร่น้อย

นางจุฑาธิป วรรณสาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองบ่อ

นายวิษณุพงษ์ กลิ่นแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามใหญ่

(Visited 573 times, 1 visits today)