ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปัณณธร ล่ามแขก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ