ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสมศรี สุกใส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน