แนวทางการดำเนินงาน OTOP

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ปี 2560 – 2564)

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดย

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานโครงการ OTOP ซึ่ง

ในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการการตลาด รวมทั้งเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึก คณะอนุกรรมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และเป็นอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค

พัฒนาการจังหวัดเป็นอนุกรรมการ/เลขานุการในคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์การพัฒนา OTOP

ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้

สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้

จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

๑. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

๓. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบออนไลน์

๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลก)

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๒. จัดตั้งและพัฒนาสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (OTOP Academy)

๓. ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

๔. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP ในทุกระดับ

๕. สร้างและพัฒนาเครือข่าย OTOP Trader

๖. เพิ่มประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด/อำเภอ ในการขับเคลื่อนงาน OTOP

 

ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ

  • พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  • เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
  • เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ – ด้านการบริหารจัดการ – ด้านการออกแบบ/รูปแบบ/บรรจุภัณฑ์ – ด้านการตลาด – ด้านการจัดท้าแผนธุรกิจ – ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน – ด้านการสร้างนวัตกรรม
  • พัฒนากลุ่มอาชีพใหม่

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว/กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล

๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Cluster)

ส่งเสริมช่องทางการตลาด

๑. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

๒. OTOP ภูมิภาค

๓. OTOP TO THE TOWN

๔. สร้างและพัฒนามาตรฐานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

๕. ตลาดใหม่ – OTOP ๑ – ๓ ดาว – ร้านค้าประชารัฐ – OTOP Trader – OTOP Co–brand

6.ตลาดระดับประเทศ (OTOP City, OTOP Midyear, ศิลปาชีพฯ, ศูนย์จาหน่าย OTOP)

7.ตลาดใหม่

– การตลาดดิจิทัล

– Online, E-commerce

– OTOP To The Factory

8.สร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์ตลาดหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว

  1. สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
  2. ตลาดใหม่

– ตลาดชายแดน

– OTOP ขึ้นเครื่องบิน

  1. พัฒนาเว็บไซต์กลางซื่อขายผลิตภัณฑ์ระดับ ๔-๕ ดาว
(Visited 2,276 times, 1 visits today)