แนวทางการดำเนินงาน มชช.


แนวทางการดำเนินงาน มชช

 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

1.1 พิจารณากลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน            ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปี 255๘ ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน(อช./ผู้นำ อช.) กลุ่ม(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) /องค์กรชุมชนที่กรมฯ สนับสนุน(กพสม. กพสต. กพสอ. กข.คจ. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน) เครือข่ายองค์การชุมชน(ศอช.ต.) และชุมชน (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ          ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมจัดตั้งขึ้น)

1.2 ให้ดำเนินการในทุกอำเภอ ๆ ละ ๔ ประเภท อย่างน้อยประเภทละ ๑ หน่วยนับ (ประเภทผู้นำชุมชน ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประเภทเครือข่ายองค์การชุมชน และประเภทชุมชน)  โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ (ทำจำนวนน้อยลง ให้เวลามากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาอย่างจริงจัง ประเมินเข้มข้น)

1.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ มชช. และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 ประเภท สมัครใจเข้าสู่ระบบ มชช. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพตนเองตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

1.4 ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 ประเภท ที่สมัครเข้าสู่ มชช. แล้วในปีที่ผ่านมา และยังไม่ผ่าน     การประเมินหรือยังไม่ขอรับการประเมิน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพตนเองตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอรับการประเมินในปีนี้

  1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบศึกษาแนวทางการดำเนินงาน มชช. จากคู่มือ/แนวทางพัฒนาชุมชน เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2.2 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานตามระบบ มชช. ปี 255๙ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการทำงาน ในปี 255๙ รวมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน มชช.

2.3 ประชุมคณะกรรมการ มชช. อำเภอเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับชุมชน การแสวงหาความร่วมมือของภาคีการพัฒนา/เครือข่าย ผู้ผ่าน มชช.  การสนับสนุน การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การประเมิน รวมทั้งเทคนิคกลยุทธ์ต่าง ๆ

2.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมฯ                ที่มีความพร้อม ให้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามระบบ มชช.

2.5 ส่งเสริมการดำเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอน ตามระบบ มชช. ตั้งแต่ ขั้นเตรียมการ ขั้นรับสมัคร             ขั้นเสริมสร้างการเรียนรู้ ขั้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  และขั้นประเมินเพื่อรับรองการพัฒนาตนเอง โดยเน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ทำจำนวนน้อยลง ให้เวลาวิเคราะห์/วางแผนมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาจริงจัง ประเมินเข้มข้น

 

2.6 ประสานเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายผู้ผ่าน มชช. เพื่อร่วมกันสนับสนุน      การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามนิเทศงานกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด

2.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งจังหวัดฯ เป็นระยะ ดังนี้

2.7.1 สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่สมัครเข้าสู่ระบบ มชช. ปี 255๙ ถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  255ทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (OA)      นางสาวผุสดี  ทองเพชรจันทร์ หรือ E-mail : songserm_pl@hotmail.com

                   ๒.๗.๒ ส่งแผนการพัฒนาตนเองของผู้สมัครใจเข้าสู่ระบบ มชช. ถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (OA) นางสาวผุสดี      ทองเพชรจันทร์ หรือ E-mail : songserm_pl@hotmail.com

2.7.2 รายงานสรุปผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายที่สมัครฯ และผลการประเมิน ผ่านการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายที่สมัครฯ (ผ่านการประเมินรับรองผลฯ ของอำเภอ) ส่งถึงจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 255๘ (และส่ง File ข้อมูลทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA)       นางสาวผุสดี  ทองเพชรจันทร์ หรือ E-mail : songserm_pl@hotmail.com ด้วย)

2.7.3 ส่งภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยส่งเป็น File ภาพ ทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) นางสาวผุสดี  ทองเพชรจันทร์ หรือ E-mail : songserm_pl@hotmail.comด้วย) ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 5

๒.๘ คัดเลือกผู้ผ่านกระบวนการพัฒนาตามระบบ มชช. ที่โดดเด่นสามารถเป็นตัวอย่างในการติดตาม และประชาสัมพันธ์ อำเภอละ 1 หน่วยนับ พร้อมจัดทำสรุปผลการเรียนรู้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัด (มชช.) ในรูปแบบ Power point ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๒.๙ จังหวัดดำเนินการประเมินผลและรับรอง มชช. ระดับโซนอำเภอ โดยให้ผู้สมัครใจเข้าสู่ระบบ มชช. นำเสนอผลการพัฒนาตนเอง แก่คณะทำงานฯ ระดับโซนอำเภอ

๒.๑๐ จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัด (มชช.) เพื่อประเมินผลและรับรองมาตรฐานฐานของกลุ่มเป้าหมายที่สมัครฯ ในระดับจังหวัด

2.๑๑ จัดทำ Profile ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามระบบ มชช. และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของอำเภอ การประชุมอำเภอ เอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการยอมรับ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายนั้น

2.1๒ จังหวัด/อำเภอเชิดชูเกียรติกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามระบบ มชช. เช่น การจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ การมอบเกียรติบัตร ใบรับรอง เข็มเชิดชูเกียรติ หรือโล่รางวัลต่าง ๆ

(Visited 253 times, 1 visits today)