หมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่นอำเภอเมือง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

………………………………………..

 1. ข้อมูลทั่วไป

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านเทนมีย์  หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ. ที่มีผลงานดีระดับ 3  รายละเอียดดังนี้

1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  473  คน  แยกเป็น  ชาย 220 คน    หญิง 253 คน

2) จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ยืมเงิน จำนวน 44 ครัวเรือน

3) ปีที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2543

4) จำนวนเงินกองทุน กข.คจ. ปัจจุบัน จำนวน  281,156.19 บาท

5) บัญชีเงินฝากธนาคาร  ทหารไทยเลขที่บัญชี   050931073394

6) จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงินจำนวน 44 ครัวเรือน เป็นเงิน 280,000 บาท

การยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

1) อาชีพเกษตรกรรม               จำนวน 37 ครัวเรือน     เป็นเงิน  237,500  บาท

2) อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน  3  ครัวเรือน      เป็นเงิน    18,000  บาท

3) อาชีพค้าขาย                     จำนวน  4  ครัวเรือน     เป็นเงิน    24,500  บาท

3.การบริหารเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

3.1 การพิจารณาอนุมัติเงินยืม

3.1.1 คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเทนมีย์ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย(ข้อมูลจาก จปฐ.) ได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล

3.1.2 พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการยืมเงิน โดยจะต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือน สามารถคืนเงินจากการประกอบอาชีพได้ตามกำหนด

3.1.3 บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

3.1.4 การประชุมครัวเรือนเป้าหมายก่อนการอนุมัติเงินยืมคณะกรรมการจะประชุม ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ทบทวนการบริหารงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ. 2553 ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การใช้จ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดทำสัญญาหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.1.5 แจ้งครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติเงินยืมทำสัญญาโดยแจ้งหลักเกณฑ์และเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดเงินฝากของผู้ยืมเงิน ส่งให้คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานให้อำเภอทราบและส่งธนาคารเพื่อโอนเงินให้ครัวเรือนเป้าหมายต่อไป

3.2 การหมุนเวียนเงินยืมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

มีการหมุนเวียนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย ได้ยืมเงินไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์โครงการครบทุกครัวเรือน ซึ่งรอบปัจจุบันได้อนุมัติเงินยืม จำนวน 44 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 280,000บาท ชำระคืนเงินยืมภายใน 1 ปี

 

3.3 การติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือน

หลังจากที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับโอนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเป็นคุ้ม ในการติดตามและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย อย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาคณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นและแจ้งพัฒนากรทราบ

3.4 การส่งใช้คืนเงินยืม

คณะกรรมการบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเทนมีย์ จะประชุมเพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนครบกำหนดตามสัญญายืมเงิน และประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับทราบเพื่อเตรียมตัวในการส่งใช้คืนเงินยืมตามกำหนด ซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอยืมเงินไปแล้วไม่ชำระคืนเงินยืมเมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับชำระคืนเงินยืมครบทุกราย คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบการรับเงินอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง มอบหมายให้เหรัญญิกและเลขานุการ นำเงินฝากธนาคารภายใน 3 วันทำการ และกำหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในการให้ยืมเงินในรอบต่อไป

4.กฎระเบียบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเทนมีย์ ม.1 ตำบลเทนมีย์

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเทนมีย์ คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 มาโดยตลอด ซึ่งบ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นเงิน 280,000บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้น 281,156.19บาท เป็นเงินฝากธนาคาร 1,156.14 บาท ครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ จำนวน 44 ราย เป็นเงิน 280,000บาท  ไม่มีปัญหาการค้างชำระหรือคืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย

 

5.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

1) ด้านการบริหารจัดการ

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการยืมเงินกองทุน โดยการพิจารณาจากครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นอันดับแรก

1.2 การนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ ระยะสั้นและเห็นผลชัดเจน

1.3 สามารถติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบได้

2) ด้านระบบบัญชีและหลักฐานเอกสาร

คณะกรรมการฯ มีการจัดทำทะเบียน บัญชี ตามแนวทางการดำเนินงาน เช่น ทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายทะเบียนคณะกรรมการฯ บัญชีคุมลูกหนี้ บัญชีคุมเงินธนาคาร สมุดบันทึกการประชุมมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมาชิกที่ยืมเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพมั่นคงครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ และผลการสำรวจประชากรมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ทำให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3) ด้านแหล่งทุนหนุนเสริมในการประกอบอาชีพ  ทำให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

3.1 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 30 ครัวเรือนมีสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 15 ราย

3.2 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1 (หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการประกอบอาชีพทอผ้าไหม จำนวน 20 ครัวเรือน  มีสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 12 ครัวเรือน

 

 1. ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ/กลุ่มได้รับ/ชุมชนได้รับ

1) ได้แบ่งเบาภาระในการนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพเสริม เพราะในหมู่บ้านประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) สมาชิกในชุมชนได้มีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

3) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แผนการทำงานร่วมกัน (กระบวนการมีส่วนร่วม)

 1. ครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จในการยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ไปประกอบอาชีพ
 2. นางสนอง เพชรมาก         อาชีพ เกษตรกรรม
 3. นางธรานุช ว่าไทย            อาชีพ เกษตรกรรม
 4. นางวารุณี เพลินสุข          อาชีพ ค้าขาย
 5. นางวิภาวัลย์ แป้นประโคน     อาชีพ ค้าขายก๋วยเตี๋ยว ของชำ
 6. นางไพคำ สังข์โกมล         อาชีพ ปลูกหม่อน ทอผ้าไหม

ภาพกิจกรรมครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จ

 1. นางสนอง เพชรมาก อาชีพเกษตรกรรม
 2. นางธรานุช ว่าไทย อาชีพ เกษตรกรรม

 1. นางวารุณี เพลินสุข  อาชีพ ค้าขาย

 

 

 1. นางวิภาวัลย์ แป้นประโคน  อาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยว ของชำ

 1. นางไพคำ สังข์โกมล  อาชีพปลูกหม่อน ทอผ้าไหม

 

การสนับสนุนกลุ่มองค์กรและราษฎรในหมู่บ้าน

กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเทนมีย์ ได้สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มองค์กรและราษฎรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ดังนี้

 1. การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยสนับสนุนเงินยืมแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 79,000 บาท ดังนี้
 • นายเฉลียว เนื้อนิล       วงเงินยืม จำนวน    7,500 บาท อาชีพเลี้ยงโค
 • นางภิรม หวังสม          วงเงินยืม จำนวน  12,000 บาท  อาชีพเลี้ยงโค
 • นางวิม้วย แสนเจตนา    วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท  อาชีพเลี้ยงสุกร
 • นางรวิวรรณ จอดแก้ว    วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพกระบือ
 • นางสุมิน แรงทวี          วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท  อาชีพกระบือ
 • นางสนอง เพ็ชรมาก      วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพการเกษตร
 • นางมาลี ดวงศรี           วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท อาชีพเลี้ยงโค
 • นางปาลี สะหุนัยต์        วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท อาชีพเลี้ยงโค
 • นางธรานุช ว่าไทย        วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท อาชีพการเกษตร
 • นางไพคำ สังข์โกมล วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท อาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
 • นางเชียน ใจหนึ่ง วงเงินยืม จำนวน    4,500 บาท อาชีพทอผ้าไหม
 • นางกาญจนา สอนใจ วงเงินยืม จำนวน    3,000 บาท อาชีพเลี้ยงโค
 1. สนับสนุนครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 15 ครัวเรือน เป็นเงิน

102,000 บาท ดังนี้

 • นางพิกุล ศรีมาลี          วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท อาชีพเลี้ยงสุกร
 • นางเอียม สมกล้า         วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท  อาชีพเลี้ยงโค
 • นางช่วง ถากันหา         วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท อาชีพค้าขาย
 • นางวารุณี เพลินสุข       วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพค้าขาย
 • นางเฉลียว เนื้อนิล        วงเงินยืม จำนวน    7,500 บาท            อาชีพเลี้ยงโค
 • นางภิรม หวังสม          วงเงินยืม จำนวน  12,000 บาท  อาชีพเลี้ยงโค
 • นางวิม้วย แสงเจตนา     วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท อาชีพเลี้ยงสุกร
 • นางรวิวรรณ จอดแก้ว    วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพกระบือ
 • นางสุมิน แสงทวี          วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท  อาชีพกระบือ
 • นางสนอง เพ็ชรมาก วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพการเกษตร
 • นางตอย สอนใจ วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท  อาชีพเลี้ยงโค
 • นางปาลี สะหุนัยต์ วงเงินยืม จำนวน    7,000 บาท  อาชีพเลี้ยงโค
 • นางธรานุช ว่าไทย วงเงินยืม จำนวน    6,000 บาท  อาชีพการเกษตร
 • นางไพคำ สังข์โกมล วงเงินยืม จำนวน    6,500 บาท  อาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
 • นางเชียน ใจหนึ่ง วงเงินยืม จำนวน    4,500 บาท อาชีพทอผ้าไหม

 

 1. บูรณาการเครือข่ายกองทุนในชุมชนเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่ราษฎร

ในหมู่บ้าน จำนวน 4 กลุ่ม  ดังนี้

 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 หมู่บ้านเทนมีย์ ประธานชื่อ นายสนธยา  ศรีมาลาจำนวน

สมาชิก 80 คนเงินทุน  1,223,000บาทกิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วยออมเงินประจำทุกเดือน

และให้สมาชิกกู้เงิน

 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2หมู่บ้านเทนมีย์ ประธานชื่อ นายถาวร  คำภานุ จำนวน

สมาชิก 67 คนเงินทุน 11,240 บาทกิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญประกอบด้วยออมเงินประจำทุกเดือน

 • โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการประกอบ

อาชีพจำนวน 30 ครัวเรือน งบประมาณ 52,000 บาทส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าไหม และการทำน้ำมันเหลือง

 • โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1 (หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน) ได้รับ

งบประมาณในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 20 ครัวเรือนงบประมาณ 16,000 บาทส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าไหม

(Visited 509 times, 1 visits today)