หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอเมืองสุรินทร์ มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. บ้านละหุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว
 2. บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลตาอ็อง ระดับมั่งมี ศรีสุข ปีที่ได้รับงบประมาณ 2553
 3. บ้านทัพกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2554
 4. บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2554
 5. บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 4 ตำบลนอกเมือง ระดับ มั่งมี ศรีสุข ปีที่ได้รับงบประมาณ 2555
 6. บ้านสก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2556
 7. บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลสลักได ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2557
 8. บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 ตำบลกาเกาะ ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2558
 9. บ้านนาเสือก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบัว ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2558 (งบกระทรวง)
 10. บ้านฮ็อง หมู่ที่ 2 ตำบลเพี้ยราม ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2558 (งบกระทรวง)
 11. บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2559
 12. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสว่าง ระดับ พออยู่ พอกิน ปีที่ได้รับงบประมาณ 2560
(Visited 592 times, 1 visits today)