หมู่บ้านสารสนเทศบ้านเทนมีย์

หมู่บ้านเทนมีย์ มีดีหม่อนไหม ซิ่นสไบโฮล อันปรม

เยี่ยมชมธารลำห้วย ข้าวสวย มะลิหอม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น  เป็นสุข”

“ระดับพออยู่ พอกิน”

บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

1.ข้อมูลทั่วไป บ้านเทนมีย์ เป็นชื่อของนายพราน ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านเมืองที ชื่อเปรียณมัย หรือพรานมีย์ มีอาชีพล่าสัตว์ และทำซุ้มล่าสัตว์บริเวณบนเนินเขาสูงคือที่ตั้งของหมู่บ้านเทนมีย์ปัจจุบัน เพราะรอบบริเวณมีลำห้วย หนองน้ำอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าสมัยนั้น   ต่อมานายพรานมีย์   ก็ได้ชักชวนญาติพี่น้อง  และเพื่อนบ้านของตนมาตั้งถิ่นฐาน  และจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตน  นับแต่นั้นเป็นต้นมา  และต่อมาได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเปรียณมัย หรือพรานมีย์ ทางราชการจึงเรียกว่าบ้านเทนมีย์ จนถึงปัจจุบันนี้  และใช้รูปธนูเป็นสัญลักษณ์ของตำบลเทนมีย์หมู่บ้าน ผู้นำบ้านเทนมีย์

ที่สันนิษฐานได้ คือ กำนันอินทร์  กำนันโตด  พิศวง กำนันเมต  เตือนสติ  นายพิชิต  ศรีมาลา        นายพิศาล  สายไทย  นายสนธยา  ศรีมาลา  นายสุพันธ์  สุตลาวดี และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

นางชลธิชา  สมานโสร์

สภาพทางภูมิศาสตร์

บ้านเทนมีย์   หมู่ที่  1  ตำบล เทนมีย์  ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์  12  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ใช้เวลาเดินทาง   30  นาที

ทิศเหนือ          จดบ้านสวาย               ตำบลเทนมีย์      อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้             จดบ้านเกรียด              ตำบลเทนมีย์      อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก     จดบ้านขุนไชย             ตำบลเทนมีย์      อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก       จดบ้านคาบเหนือ         ตำบลเทนมีย์      อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์

จำนวนแหล่งน้ำและการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ (ทั้งของสาธารณะและส่วนบุคคล) 

                แหล่งน้ำ

 

     จำนวน การใช้น้ำ
ตลอดปี ไม่ตลอดปี
ลำห้วยยาว 1 แห่ง P
หนองเบง 1 แห่ง P
หนองตาตรอก 1 แห่ง P
หนองปริง 1 แห่ง P
สระสังแก 1 แห่ง P

 ข้อมูลด้านพื้นที่

หมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ         3,250 ไร่   แบ่งออกเป็น

 • พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย รวม 250  ไร่
 • พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา  ทำสวน  ทำไร่)  รวม   2,960   ไร่
 • พื้นที่สาธารณะ รวม     45   ไร่

 ข้อมูลด้านประชากร

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   132     ครัวเรือน   จำนวนประชากรทั้งหมด    473  คน  แยกเป็น

 • ชาย 220     คน
 • หญิง 253    คน

ลักษณะประชากร จำแนกตามตารางได้ดังนี้  ดังนี้

อายุของประชากร จำนวน(คน)
1 เดือน ถึง 5 เดือน 0  คน
6 เดือน ถึง 1 ปี 1 คน
1  ปี 1 เดือน – 2 ปี 12  คน
3  ปีเต็ม  – 5  ปี 13  คน
6 ปีเต็ม – 12   ปี 19 คน
13 ปีเต็ม –14  ปี 8  คน
15 ปีเต็ม – 18 ปี 24  คน
19  ปีเต็ม – 25  ปี 62 คน
26  ปีเต็ม – 34  ปีเต็ม 58  คน
35  ปีเต็ม – 49  ปีเต็ม 98  คน
50  ปีเต็ม – 59  ปีเต็ม 71  คน
60  ปีขึ้นไป 107 คน
รวม 473 คน

 ข้อมูลบริการขั้นพื้นฐานของชุมชน

1.โรงเรียนประถม                   จำนวน           1        แห่ง

2.โรงเรียนระดับมัธยม              จำนวน           –         แห่ง

 1. วัด /สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์    จำนวน           1        แห่ง
 2. สถานีอนามัย                จำนวน           –         แห่ง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน           1        แห่ง
 4. ประปาหมู่บ้าน จำนวน           2        แห่ง

ข้อมูลสภาพทางสังคม  วัฒนธรรม   ประเพณี 

1.วัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  คือ  การแต่งกายชุดผ้าไหม  ,การฟังธรรมเทศนา

2.ประเพณีที่สำคัญของชุมชน ได้แก่

– ตำตรุษ                 จัดทำเมื่อใดของปี   ประมาณเดือน    เมษายน (วันสงกรานต์)

– แห่เทียนเข้าพรรษา     จัดทำเมื่อใดของปี   ประมาณเดือน    กรกฎาคม

–  ทำบุญตักบาตรเทโว   จัดทำเมื่อใดของปี    ประมาณ เดือน  ตุลาคม

–   แซนโดนตา           จัดทำเมื่อใดของปี   ประมาณเดือน    ตุลาคม

ในรอบปีในหมู่บ้าน  มีการทำบุญหรืองานประเพณี  ดังนี้

 1. เดือนมกราคม         ทำบุญประเพณี   ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 2. 2. เดือนกุมภาพันธ์       ทำบุญประเพณี    ฟังธรรมเทศนาวันมาฆบูชา
 3. 3. เดือนเมษายน          ทำบุญประเพณี    ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์  ,ฟังเทศน์มหาชาติ,รำตรุษ
 4. 4. เดือนพฤษภาคม       ทำบุญประเพณี    ฟังธรรมเทศนาวันวิสาฆบูชา
 5. 5. เดือนกรกฎาคม        ทำบุญประเพณี    ฟังธรรมเทศนาวันอาสาหบูชา  ,แห่เทียนเข้าพรรษา
 6. 6. เดือนสิงหาคม         ทำบุญประเพณี    ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ
 7. 7. เดือนตุลาคม           ทำบุญประเพณี    ทำบุญตักบาตรเทโว  วันออกพรรษา
 8. 8. เดือนธันวาคม         ทำบุญประเพณี    ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้อมูลด้านการปกครอง  องค์กร   อาสาสมัครในชุมชน

1  คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)   ประกอบด้วย

1)  นางชลธิชา สมานโสร์          ตำแหน่ง          ประธานกรรมการ

2)  นายสนธยา  ศรีมาลา          ตำแหน่ง          รองประธานกรรมการ

3)  นายวีระชัย  โกศัลวัฒน์         ตำแหน่ง         รองประธานกรรมการ

4)  นางสาวกรรณิการ์ เวลาเกิด     ตำแหน่ง        เลขานุการ

5)  นางประยงค์  เจียมรัมย์         ตำแหน่ง         กรรมการฝ่ายการคลัง

6) นายถาวร  คำภานุ            ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายปกครอง

7)  นายวีรชัย  เตือนสติ            ตำแหน่ง              กรรมการฝ่ายรักษาความสงบ

8) นางพรรณี   สุทธิสน            ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายศึกษา ฯ

9) นายประถม  วรรณตรง          ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายพัฒนา

10) นายสุเค็ญ  เวลาเกิด           ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายพัฒนา

11) นางบัวจันทร์  เจริญ                   ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายสตรี

12) นางเชียน  ใจหนึ่ง            ตำแหน่ง           กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

13) นายพิน เครื่องวิชา             ตำแหน่ง          กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

14)นายสันติ   ประดับ            ตำแหน่ง          กรรมการ

15) นายสมรัส  สอนใจ           ตำแหน่ง                   กรรมการ

16) นายถนอม  ว่าไทย           ตำแหน่ง          กรรมการ

17) น.ส.กัลยภัส  มากเหลือ       ตำแหน่ง          กรรมการ

18) นางพิรุณ  รัตนดี               ตำแหน่ง           กรรมการ

19) นางภิรม   หวังสม              ตำแหน่ง          กรรมการ

20) นางวารุณี   เพลินสุข           ตำแหน่ง          กรรมการ

21) นางเฉลียว  เนื้อนิล             ตำแหน่ง          กรรมการ

22) นายบุญมี   เพ็ชรมาก          ตำแหน่ง          กรรมการ

23) นายประชิด   ครอบแก้ว       ตำแหน่ง          กรรมการ

24 )นายไชยยา   ลอดทอง          ตำแหน่ง          กรรมการ

25)นางอัญชลินทร์  งามเนตร       ตำแหน่ง          กรรมการ

 

2.คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพ.สม.)  ประกอบด้วย

1)นางบัวจันทร์   เจริญ             ตำแหน่ง          ประธานกรรมการ

2) นางชลธิชา  สมานโสร์          ตำแหน่ง           รองประธานกรรมการ

3) นางเฉลียว  เนื้อนิล              ตำแหน่ง           เลขานุการ

4)นางสาวกรรณิการ์  เวลาเกิด     ตำแหน่ง           เหรัญญิก

5)นางพิกุล   ศรีมาลา                ตำแหน่ง           กรรมการ

6)นางนวลจันทร์  มากเหลือ        ตำแหน่ง          กรรมการ

7)นางวรรณา  ม่วงงาม             ตำแหน่ง           กรรมการ

8)นางปิยลักษณ์ วรรณตรง         ตำแหน่ง           กรรมการ

9)นางชื่นชม  เป็นสุข               ตำแหน่ง           กรรมการ

10) นางอำพร   เวลาเกิด          ตำแหน่ง            กรรมการ

11) นางสุชาดา  เชื้อสาย          ตำแหน่ง            กรรมการ

12)นางสุพจน์  คำภานุ             ตำแหน่ง            กรรมการ

13) นางสมพงษ์  สมานโสร์        ตำแหน่ง            กรรมการ

14) นางไพคำ   สังข์โกมล          ตำแหน่ง            กรรมการ

14) นางสาวสวาย  เจียมรัมย์      ตำแหน่ง            กรรมการ

3.อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.)  ประกอบด้วย

1)  นายสมเกียรติ  สมกล้า

2)  นายทัยรัตน์  ตรงเที่ยง

3)  นางชุติกาญต์  ขบวนดี

4)  นางสาวกรรณิการ์  เวลาเกิด

4.อาสาสมัครปศุสัตว์  ประกอบด้วย

1) นายสุพันธ์  สุตลาวดี

5.อปพร. ประกอบด้วย

1) นายสนธยา  ศรีมาลา

2) นายประโยชน์ ทองดา

3) นายขาว  คงไทรย์

4) นายประพาส  หุนารัตน์

5) นายถนอม    ว่าไทย

6) นายไชยยา   ลอดทอง

7) นายแอ๊ด   แสนเจตนา

8) นายถาวร   คำภานุ

9) นายสมเกียรติ  สมกล้า

10) นายสุพันธ์  สุตลาวดี

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ ชาวบ้าน

1) นายบุญมี  เพ็ชรมาก            ด้าน     พิธีพราหมณ์มงคล

2) นายสมพงษ์  หุนารัตน์          ด้าน      พิธีพราหมณ์งานศพ

3) นายพิน  เครื่องวิชา            ด้าน     ดนตรีพื้นเมือง

4) นายกรวน  เรืองสุข              ด้าน     ก่อสร้าง

5) นางวารุณี  เพลินสุข             ด้าน     บายศรี

 1.   สมาชิก อบต. ในหมู่บ้าน

1) นายประถม  วรรณตรง

2) นายสุเค็ญ   เวลาเกิด

10.ปราชญ์ชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในหมู่บ้านเทนมีย์ที่ได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านและบ้านใกล้เรือนเคียง นายบุญมี  เพ็ชรมาก ด้านพิธีพราหมณ์มงคล นายสมพงษ์  หุนารัตน์

ด้านพิธีพราหมณ์งานศพ นายกรวน  เรืองสุข ด้านก่อสร้าง ด้านการทอผ้ามัดหมี่ นางสุพจน์  คำภานุ

 1. ด้านเศรษฐกิจ

         2.1   ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน

ลักษณะอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน

*  อาชีพทำนาและการเกษตร     จำนวน     100  คน      คิดเป็นร้อยละ    21.14

*  อาชีพรับจ้างทั่วไป               จำนวน     193           คน     คิดเป็นร้อยละ    40.80

*  อาชีพรับราชการ                จำนวน      13            คน      คิดเป็นร้อยละ    2.75

*  อาชีพรัฐวิสาหกิจ                จำนวน        1    คน   คิดเป็นร้อยละ    0.21

*  อาชีพพนักงานบริษัท           จำนวน        8    คน   คิดเป็นร้อยละ    1.69

*  อาชีพค้าขาย                             จำนวน      15    คน   คิดเป็นร้อยละ    3.17

*  อาชีพอื่น  ๆ                     จำนวน      25    คน    คิดเป็นร้อยละ    5.29

จากข้อมูล การประกอบอาชีพ บ้านเทนมีย์  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไป         คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาเป็นอาชีพ ทำนาและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.14

 

ข้อมูลรายได้ของประชากร

* ครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่า 38,000 บาท/คน/ปี  จำนวน 132  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100

* ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า  38,000  บาท/คน/ปี    จำนวน – ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  –

* รายได้เฉลี่ยของประชากรของหมู่บ้าน  จำนวน   95,066. -บาท/คน/ปี

รายได้ของประชากรในหมู่บ้าน  มาจากการประกอบอาชีพ  ดังนี้

 1. อาชีพหลัก 17,440,600    บาท
 2. อาชีพรอง 10,018,800   บาท
 3. รายได้อื่น           4,945,200     บาท
 4. ทำ หาเอง           12,561,800    บาท
 5. รายได้เฉลี่ย   95,066        บาท/ปี 

2.2 มีกลุ่มองค์กรด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

บ้านเทนมีย์มีกระบวนการในด้านกลุ่มองค์กรเศรษฐกิจที่หลากหลายรูปแบบผ่านเงินกองทุนในชุมชน และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่ายที่เข้มแข็ง ดังต่อไปนี้

2.2.1 ด้านกองทุน

1) กองทุนหมู่บ้าน เทนมีย์   ประธานชื่อ   นายถาวร  คำภานุ    จำนวนสมาชิก  156  คน

เงินทุน     2,695247.61.- บาท  กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ   ประกอบด้วย  ปล่อยเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และโรงน้ำดื่มสะอาด

2)  กองทุนโครงการ กข.คจ. บ้าน เทนมีย์   ประธานชื่อ   นางชลธิชา  สมานโสร์   จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย  75  คน  เงินทุน  280,000.- บาท  กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ  ให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม

3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1   หมู่บ้าน เทนมีย์   ประธานชื่อ    นายสนธยา  ศรีมาลา

จำนวนสมาชิก  80   คนเงินทุน  1,223,000   บาท  กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย

ออมเงินประจำทุกเดือน และให้สมาชิกกู้เงิน

4) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2   หมู่บ้าน เทนมีย์   ประธานชื่อ    นายถาวร  คำภานุ

จำนวนสมาชิก  67   คนเงินทุน  11,240    บาท  กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย

ออมเงินประจำทุกเดือน

5) กลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้าน จำนวนเงิน 591,111.78 บาท รวม 3 กลุ่ม เป็นเงิน 1,825351.78 บาท

2.2.2 ด้านกลุ่มอาชีพ  

1) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้าน เทนมีย์ ประธานชื่อ นางชลธิชา  สมานโสร์

จำนวนสมาชิก  25  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำหน่ายเส้นไหม และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เยาวชน

2) กลุ่มทอผ้าไหมและแปรรูปไหม หมู่บ้านเทนมีย์ ประธานชื่อ นางสาวกรรณิการ์  เวลาเกิด จำนวนสมาชิก  25  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย  ทอผ้าไหม แปรรูปผ้าไหม เพื่อจำหน่าย

และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เยาวชน

3) กลุ่มสัมมาชีพชุมชน  หมู่บ้าน เทนมีย์     ประธานชื่อ    นางสาวกรรณิการ์  เวลาเกิด

จำนวนสมาชิก  25  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย  ทอผ้าไหม แปรรูปผ้าไหม เพื่อจำหน่าย

4) กลุ่มผลิตน้ำดื่มสะอาด  หมู่บ้าน เทนมีย์     ประธานชื่อ    นายถาวร  คำภานุ    จำนวนสมาชิก  60   คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย ผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อจำหน่าย และกรรมการแบ่งหน้าที่กันแต่ละวันเพื่อดูแลความเรียบร้อยและกรอกน้ำใส่ขวด เพื่อจำหน่ายน้ำดื่มให้แก่ลูกค้าสมาชิกลงหุ้น ๆ ละ 100 บาท

5) กลุ่มตลาดนัดสีเขียวและตลาดนัดราชมงคล  หมู่บ้าน เทนมีย์  ประธานชื่อ  นายอัครเดชา สวนสุด   จำนวนสมาชิก  20  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย นำพืชผักผลไม้ ข้าวสาร ฯลฯ ของสมาชิกกลุ่มไปจำหน่ายตลาดนัดสีเขียวและตลาดนัดราชมงคล ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

6) กลุ่มพันธุข้าว  หมู่บ้าน เทนมีย์  ประธานชื่อ   นางชลธิชา  สมานโสร์    จำนวนสมาชิก  20  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย ให้สมาชิกกู้พันธุ์ข้าว ฯลฯ ซึ่งสมาชิกกู้ไป 4,163 กก.คงเหลือในฉางข้าว 1,000 กก.มีเงินในบัญชีธนาคาร 43,494.22 บาท

7) กลุ่มขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง  หมู่บ้าน เทนมีย์  ประธานชื่อ   นางอำพร เวลาเกิด  จำนวนสมาชิก  10  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ

8) กลุ่มช่างไม้ช่างเหล็ก หมู่บ้าน เทนมีย์  ประธานชื่อ   นายถาวร  คำภานุ    จำนวนสมาชิก  20  คน กิจกรรมของกลุ่มที่สำคัญ ประกอบด้วย

 

2.3 ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

                 การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ร้อยละ 89 และประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยใช้ตัวชี้วัด   6 X 2 ปรากฏว่าบ้านเทนมีย์ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 36 คะแนน รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1   ด้านการลดรายจ่าย 

 • ครัวเรือนทำสวน

มีครัวเรือนปลูกผักสำหรับบริโภคเองในครอบครัวครบทั้ง 132 ครัวเรือน

ผักที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นผักที่ใช้บริโภคเป็นประจำ เช่นตะไคร้ ข่า กระเพรา แมงลัก โหระพา มะระ ผักปัง ผักโขม มะเขือ ผักบุ้ง ฯลฯ เหลือสามารถนำไปฝากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้ารวมไปจำหน่ายตามตลาดนัดนอกหมู่บ้านได้ด้วย

 • ครัวเรือนปลอดอบายมุข

ในหมู่บ้านนี้ ไม่เคยมีราษฎรถูกจับเรื่องการพนัน เรื่องสารเสพติด แทบ ทุกครัวเรือนประพฤติ

ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  ประชาคมหมู่บ้านได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดี ปลูกฝังให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม  เช่นได้กำหนดให้มีสถานที่ปลอดอบายมุขเช่นวัดปลอดเหล้าและอบายมุข โรงเรียนปลอดเหล้าและอบายมุข งานศพปลอดเหล้าและอบายมุข  นอกจากนี้ หมู่บ้านได้ร่วมกับวัด โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางศาสนา   สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามต่อไป

          ตัวชี้วัดที่ 2  ด้านการเพิ่มรายได้

2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม

ราษฎรในหมู่บ้านเทนมีย์ มีอาชีพหลักในการทำนา อาชีพเสริมมี ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม แปรรูปผ้าไหม ส่วนหนึ่งจะออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้านโดยไปเช้าเย็นกลับ นอกจากนี้ ยังมีราษฎรกลุ่มหนึ่งประมาณ 20 ครัวเรือน รวมกันไปขาย ปลูกพืชผักผลไม้ข้าวสารและเลี้ยงปลา จำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียว ตลาดราชมงคล ตลาดวันเสาร์-อาทิตย์ มีรายได้จากการจำหน่ายประมาณเดือนละ 1,200 – 2,000 บาท  ราษฎรในหมู่บ้านนี้มีอาชีพเสริม ไม่ว่างงาน

                   2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในหมู่บ้านนี้มีการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อไว้ดื่มในชุมชนและสำหรับจำหน่ายให้หมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  ส่วนการทำน้ำหมัก น้ำยาเอนกประสงค์     นั้น  มีการผลิตใช้เอง ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยคอกซึ่งได้จากการเลี้ยงโค กระบือ เป็นประจำอยู่ตลอดแล้ว  และประสานของบประมาณสนับสนุนภัยแล้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

3.ด้านการประหยัด

                    3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์

                          สมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กับกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน ซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 จำนวนสมาชิก  80  คน เงินทุน  1,223,000 บาท  (2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2  จำนวนเงิน 11,240 บาท และ (3)  กลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้าน จำนวนเงิน 591,111.78 บาท รวม 3 กลุ่ม เป็นเงิน 1,825351.78 บาท

3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน มี 3 กลุ่ม (1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 จำนวนสมาชิก  80  คน เงินทุน  1,223,000 บาท  (2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2  จำนวนเงิน 11,240 บาท และ (3)  กลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้าน จำนวนเงิน 591,111.78 บาท รวม 3 กลุ่ม เป็นเงิน 1,825351.78 บาท

          4.ด้านการเรียนรู้

                   4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบ้านเทนมีย์ ที่พบคือภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การแปรรูปผ้าไหม การย้อมสีธรรมชาติ  การทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การจักสาน ซึ่งมีการบันทึกภูมิปัญญาแล้วจำนวน 2 ด้าน คือภูมิปัญญาการผลิตกล่องกระดาษทิชชูผ้าไหม เมื่อปี 2555

 • ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

ในหมู่บ้านมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้บ้านเทนมีย์ ตั้งอยู่ที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน มีฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน คือ

ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม  ซึ่งเป็นฐานที่แสดงถึงกระบวนการนำเส้นไหมตั้งแต่การฟอก ย้อม มัดลาย หรือยกตะกอ ตลอดจนถึงการขึ้นกี่ทอผ้าจนออกมาเป็นผืนผ้า ฐานการเรียนรู้นี้ ตั้งอยู่ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน มีนางสุพจน์  คำภานุ เป็นวิทยากร

ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ซึ่งมีการเลี้ยงไหมได้ตลอดทั้งปี ในฐานการเรียนรู้นี้  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 19 มีนาง นางสาวชลอม  แย้มศรี เป็นวิทยากร

ฐานที่ 3 ฐานการเรียนรู้การแปรรูปผ้าไหม เป็นฐานการเรียนรู้การใช้ผืนผ้าไหมมาแปรรูปเป็นกระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู พวงกุญแจ หมวกผ้าไหม กล่องใส่ดินสอ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 34/1  มีนางสาวกรรณิการ์  เวลาเกิด เป็นวิทยากร

ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรู้ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เช่นขนมเนียล ขนมโกร๊ยจ แกงขี้เหล็ก เบอะโดง หมูกระจก ฯลฯ ฐานการเรียนรู้นี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 34/1 มีนางอำพร เวลาเกิด เป็นวิทยากร

5.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

          5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

                   ราษฎรในหมู่บ้านทำนา  โดยใช้ปุ๋ยคอก รองพื้นก่อนหว่านหรือปักดำและใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเสริมแร่ธาตุอาหารพืช เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ราษฎรในหมู่บ้านได้ให้ความสำคัญหันมาเลี้ยงโค กระบือ ไว้เพื่อเอามูลใช้ในการทำนา  บางส่วนเลี้ยงสัตว์ปีกเช่น ไก่ เป็ดไข่ ไว้สำหรับบริโภค และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครบครัว นอกจากได้อาหารสำหรับบริโภคแล้วยังได้มูลสัตว์เหล่านี้มาใช้ในการเกษตร

นอกจากนี้ แต่ละครัวเรือนมีการนำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาหมักเพื่อทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในแต่ละเดือนได้ จะเห็นได้ว่าการดำเนินวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านเทนมีย์ เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

          5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่

สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเทนมีย์ ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งไม้ยืนต้นที่เป็นไม้พื้นเมืองเช่น ขนุน ตะคร้อ มะยม หรือไม้ผลทั่วๆไป เช่นมะม่วง น้อยหน่า ชมพู่ หรือไม้พุ่มที่เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้กินได้ เช่นสบู่ดำส่วนยูคาลิปตัส หมู่บ้านปลูกไว้ในที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่ สำหรับเป็นไม้ใช้สอย คนในชุมชนช่วยกันขุดลอกผักตบชวาในลำห้วย แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีการร่วมแรง ร่วมใจปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

 1. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

              6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส และคนประสบปัญหา

กลุ่มองค์กร กองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับคนในหมู่บ้าน คนจน คนด้อยโอกาส มีดังนี้

(1) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนในการจัดตั้งหมู่บ้านละ 12,500 บาท  คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านได้นำเงินดังกล่าวมาให้ราษฎรกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ได้ดอกผลไว้เป็นสวัสดิการสำหรับดูแลคนจน คนด้อยโอกาส ในชุมชน

(2) กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสมาชิก งานศพรายละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังช่วยเหลือในการสวดอภิธรรมสมาชิก

(3) กองทุนหมู่บ้าน ดูแลเรื่องฌาปนกิจสมาชิกของกองทุนถ้าเสียชีวิต จะช่วยเหลือศพละ 1,500 บาท สวดอภิธรรมศพของสมาชิกและครอบครัว เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล คืนละ 100 ไม่เกิน 5 คืนไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

(4) กองทุนพันธุ์ข้าว มีข้าวเปลือกในฉางข้าว  1, 000  กก. คิดเป็นเงิน  84, 700  บาท  ปัจจุบันให้สมาชิกกู้  จำนวน  4,165   กก.  ค่าธรรมเนียมการกู้  100  : 20   ระยะเวลา  1  ปี ส่งเสริมและขยายผลให้ชุมชนเป็นสมาชิกศูนย์ฯ เพื่อจะได้ข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ และจำหน่ายได้ในราคาดี

                 6.2 ชุมชน “ รู้รัก สามัคคี”

                         หมู่บ้านมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน กำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน เรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  โครงการจากแผนชุมชนที่นำไปสู่การปฏิบัติแล้ว ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ เช่นโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดตั้งกลุ่มตลาดนัดสีเขียว ตลาดราชมงคล  โดยจะมีตัวแทนฝ่ายการตลาดไปจำหน่ายพืชผักผลไม้ทุกเสาร์และอาทิตย์เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โครงการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพันธุ์ข้าว  โครงการสัมมาชีพชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ

ด้านสังคม บ้านเทนมีย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์” และดำเนินกิจกรรม โครงการชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ” ระดับอำเภอ กิจกรรมที่ทำเช่นลงแขก เช่น การลงแขกสาวไหม กรอไหม การลงแขกเก็บใบหม่อน ลงคลอง เช่น ขุดลอกผักตบชวาในลำห้วย ถนนสวยมีการพัฒนาหมู่บ้านโดยช่วยกันถางหญ้าตัดหญ้าบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หน้าบ้านหน้ามอง เช่น ปัดกวาดขยะ ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดและหน้ามองอยู่เสมอ  ครัวชุมชน เช่น ปลูกพืชผักไว้รับประทาน และเหลือไว้ขายตลาดนัดสีเขียว ตลาดราชมงคล และร้านค้าในชุมชน การโครงการงานศพปลอดเหล้าและอบายมุข โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และจัดทำฐานการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงวางท่อประปาภายในหมู่บ้านเพื่อการเกษตรและครัวชุมชน ฯลฯ

3.ด้านสังคม

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

      บ้านเทนมีย์ ได้สำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดจำนวน 27 ข้อ ไม่ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 3 ข้อ คือ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คนในครัวไม่สูบบุหรี่ และเด็กอายุ 6-14 ปี ได้ศึกษาภาคบังคับ ซึ่งบ้านเทนมีย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ จปฐ. ดังต่อไปนี้

3.1.1 ด้านสุขภาพ

–  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

–  มีกิจกรรมวัดความดันโลหิตและการจ่ายยาให้กับผู้สูงอายุ

–  มีกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก

–  มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอาทิตย์บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน

–  มีการอบรม  โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย

3.1.2 ด้านสภาพแวดล้อม

–  มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน  ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ปลูกไว้ในที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่

– คนในชุมชนช่วยกันขุดลอกผักตบชวาในลำห้วยเป็นประจำทุกปี

– ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในชุมชน( แยกขยะ)

3.1.3 ด้านการศึกษา 

ส่งเสริมให้เด็กแล้วเยาวชนและผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน ในด้านข้อมูลการศึกษา เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวันรับสมัครต่างๆ การฝึกอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของคนในชุมชน

3.1.4 ด้านการมีงานทำและรายได้

บ้านเทนมีย์ ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านเพื่อก่อให้เกิดงานและรายได้แก่คนในชุมชน และมีกลุ่มที่เข้มแข็ง ดังนี้

1) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง

2) กลุ่มทอผ้าไหมและแปรรูปไหม

3) กลุ่มสัมมาชีพชุมชน

4) กลุ่มผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

5) กลุ่มตลาดนัดสีเขียวและตลาดนัดราชมงคล

6) กลุ่มพันธุ์ข้าว

7) กลุ่มขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

8) กลุ่มช่างไม้ช่างเหล็ก

3.1.5 ด้านค่านิยม

รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด งานบุญปลอดเหล้า ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ฟังเทศน์ทุกวันพระที่วัด การบวชชีพราห์ม และเข้าเป็นหมู่บ้านศีลห้าซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน อนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่   ประเพณีเทศน์มหาชาติซึ่งหมู่บ้านจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

3.2 กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนสภาพทางสังคม

ราษฎรในชุมชนส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร และ ภาษาไทย  นับถือศาสนาพุทธ มีวัดบ้านเทนมีย์เป็นศูนย์รวมความเชื่อ และการปฏิบัติตนในทางที่ดีตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา  โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ฟังเทศน์ทุกวันพระที่วัด การบวชชีพราห์ม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ให้ความเคารพเชื่อถือคนเฒ่าคนแก่  และมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอันดีงามไว้  ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันสารท การละเล่นพื้นบ้านในวันสงกรานต์  การทำบุญตักบาตรเทโว   เป็นต้น อีกทั้งได้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน วัดและโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

ประเพณีที่สำคัญของชุมชน

ในชุมชนยังคงประเพณีที่สำคัญไว้ เช่น ประเพณีแซนโฎนตา  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่   ประเพณีเทศน์มหาชาติซึ่งหมู่บ้านจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในบ้านเทนมีย์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น   ภูมิปัญญาด้านการจักสาน  ภูมิปัญญาด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การแปรรูปผ้าไหม การทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมต่างๆ


3.3 การจัดสวัสดิการชุมชน      

บ้านเทนมีย์จัดสวัสดิการชุมชนผ่านกลุ่มองค์กร กองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับคนในหมู่บ้าน คนจน คนด้อยโอกาส มีดังนี้

1) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนในการจัดตั้งหมู่บ้านละ 12,500 บาท  คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านได้นำเงินดังกล่าวมาให้ราษฎรกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ได้ดอกผลไว้เป็นสวัสดิการสำหรับดูแลคนจน คนด้อยโอกาส ในชุมชน

2) กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสมาชิก งานศพรายละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังช่วยเหลือในการสวดอภิธรรมสมาชิก

3) กองทุนหมู่บ้าน ดูแลเรื่องฌาปนกิจสมาชิกของกองทุนถ้าเสียชีวิต จะช่วยเหลือศพละ 1,500 บาท สวดอภิธรรมศพของสมาชิกและครอบครัว เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล คืนละ 100 ไม่เกิน 5 คืนไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

4) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม มอบเงินแก่ญาติสมาชิกที่เสียชีวิตครั้งละ 400 บาท กิจกรรมวันเด็กปีละ 1,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนกีฬาเยาวชนปีละ 1,000 บาท

4.ด้านการบริหารจัดการชุมชน

4.1 แผนชุมชน

–  มีการจัดทำแผนชุมชนโดยครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน

–  มีแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคีอื่น ๆ

–  แผนชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

(Visited 2,291 times, 1 visits today)