รายชื่อผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล ที่ผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

 1.  นางวัชพร  นุตโร  ต.สลักได

 2. นายคณิน  หมายชอบ  ต.ราม

 3. นางอังศนา  ใจองอาจ  ต.เทนมีย์

 4. นางสาวอนงคนาถ  นิลแก้ว  ต.ตาอ็อง

 5. นายระดม  เชื้อรัมย์  ต.กาเกาะ

 6. นายกิตติพงศ์  ปานทอง  ต.ตั้งใจ

 7. นางธิดา  จันทินมาธร  ต.คอโค

 8. นายสนั่น  บูรณะเจริญศิริ  ต.ตระแสง

 9. นายประคอง  คำดี  ต.บุฤาษี

 10. นายวัลลภ  สุดฉลาด  ต.เมืองที

 11. นายเจราะ  แก้วเขียวงาม  ต.เฉนียง

 12. นายภากร  ก่อแก้ว  ต.เพี้ยราม

 13. นางโสม  สนศรี  ต.สวาย

 14. นางนิชภา  แสนศรี  ต.นาบัว

 15. นางสมาน  ปดิงอินทร์  ต.นาดี

 16. นายศักดิ์ชัย  พิมพ์ทนต์  ต.แสลงพันธ์

 17. นางรุ่งรัศมี  แผ่นจันทร์  ต.ทา่าสว่าง

 18. นางนวพร  แก้วสุข  ต.แกใหญ่

 19. นายโยชน์  ดวงไสว  ต.สำโรง

 20. นางจันทรา  เรืองสวัสดิ์  ต.นอกเมือง

(Visited 86 times, 1 visits today)