ภาวะหนี้สิน กขคจ

ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
อำเภอเมืองสุรินทร์  จำนวนหมู่บ้าน กข.คจ. 142 หมู่บ้าน
การจัดระดับ
จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน  จำนวนเงิน กข.คจ. จำนวนเงิน จำนวนเงินทุน การพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ.
ที่ ชื่อหมู่บ้านกข.คจ. หมู่ที่ ตำบล อำเภอ เป้าหมาย กข.คจ ที่ได้รับเงินยืมแล้ว  ทั้งหมด (บาท) ในบัญชี เสียหาย 1 2 3
(คน) (ครัวเรือน) (คน) (บาท) (บาท)
1 ระกา 3 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์               195         54   195          301,326.25              1,326.25 1
2 ระไซร์ 5 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์               331         90   331          297,365.87              3,365.87 1
3 ปะ 6 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์               162         62   162          288,397.53              1,097.53 1
4 ตาเมาะ 7 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์               198         75   198          281,243.18              1,243.18 1
5 เขวาน้อย 9 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์               119         60   119          282,819.10              2,819.10 1
6 ฮ็อง 2 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์               205         40   162          283,222.30                 722.30 1
7 ขยูง 3 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์               480         68   278          326,272.67                 272.67 1
8 กู่ 6 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์               278         40   127          290,217.96            12,217.92 1
9 ภูมิกันดาร 8 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์               164         84   164          286,989.28              1,389.28 1
10 พญาราม 9 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์               193         36   132          351,148.90              1,148.90 1
11 โคกวัด 2 นาดี เมืองสุรินทร์               294         84   294          282,229.59              2,229.59 1
12 ระกา 3 นาดี เมืองสุรินทร์               210         60   210          302,368.43              2,368.43 1
13 โคกพระ 6 นาดี เมืองสุรินทร์               245         70   245          281,029.00              1,029.00 1
14 สำโรง 4 นาดี เมืองสุรินทร์               210         60   210          281,029.00              1,029.00 1
15 ระไซร์ 7 นาดี เมืองสุรินทร์               318         80   280          317,600.63              3,600.63 1
16 ลุมพุก 8 นาดี เมืองสุรินทร์               245         70   245          281,190.36              6,190.36 1
17 อาลอ 10 นาดี เมืองสุรินทร์               257         48   257          283,500.33              3,500.33 1
18 กระทมพรง 12 นาดี เมืองสุรินทร์               228         68   228          291,279.36              7,279.36 1
19 ท่าสว่าง 1 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               316         93   316          281,000.20              1,650.20 1
20 สำโรง 3 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               287         73   287          281,114.46              2,114.46 1
21 โคกเพชร 4 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               249         64   249          292,657.79                 657.79 1
22 อังกัญ 6 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               336         34   280          286,340.79              2,540.79 1
23 ละเอาะ 7 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               288         61   276          286,000.07              3,110.07 1
24 ระโยง 10 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               187         46   187          282,494.24              2,494.24 1
25 ส้มป่อย 11 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               205         63   205          286,409.11                 509.11 1
26 อาม็อง 13 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               227         59   227          286,361.18              6,361.18 1
27 จะแกแสรง 14 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               268         60   245          282,544.02              2,544.02 1
28 โคกจ๊ะ 15 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               375         42   315          281,516.00              1,516.00 1
29 ศาลา 16 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               248         51   210          281,179.48              5,679.48 1
30 กะเพอสะก็วม 17 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์               236         76   236          293,421.34              3,421.34 1
31 กันแสง 2 สลักได เมืองสุรินทร์               216         70   206          281,482.96              1,482.96 1
32 ทะนง 3 สลักได เมืองสุรินทร์               341         67   341          281,510.05              1,510.05 1
33 เสม็ดน้อย 6 สลักได เมืองสุรินทร์               327         96   327          281,955.29              2,955.29 1
34 ตะวัน 8 สลักได เมืองสุรินทร์               407         77   407          280,559.63            39,159.63 1
35 เสม็ดใหญ่ 9 สลักได เมืองสุรินทร์               163         89   163          286,047.69            53,047.69 1
36 โคกบูรณ์ 10 สลักได เมืองสุรินทร์               211         59   211          289,213.00            49,213.00 1
37 บุตาดี 12 สลักได เมืองสุรินทร์               242         84   242          287,668.23            35,514.23 1
38 โคกกระชาย 13 สลักได เมืองสุรินทร์               249         88   249          300,489.74          279,489.74 1
39 ตาเซา 15 สลักได เมืองสุรินทร์               212         42   212          287,590.50            92,477.34 1
40 ตาอ็อง 1 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               311         60   211          281,191.82          207,491.82 1
41 จังเอิญโค 2 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               230         42   230          287,788.39                 788.39 1
42 เสกแอ 8 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               443         65   243          307,000.00              1,171.68 1
43 กาเกาะ 9 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               123         46   123          282,821.26                 821.26 1
44 ขยอง 10 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               263         52   233          281,936.12              3,436.12 1
45 โนนจิก 11 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               156         60   156          281,248.41              2,048.41 1
46 ใต้ฆ้อง 12 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               251         67   251          281,261.50              1,261.50 1
47 แสงทรัพย์ 13 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               258         54   258          282,656.83          214,326.83 1
48 ปรีง 14 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์               135         36   135          310,411.99              5,411.99 1
49 สำโรง 1 สำโรง เมืองสุรินทร์               143         41   143          291,601.41          249,001.41 1
50 แสลงพันธ์ 3 สำโรง เมืองสุรินทร์               199         57   199          283,322.81              1,322.81 1
51 กะทม 4 สำโรง เมืองสุรินทร์               255         73   255          280,000.75              7,743.78 1
52 ตราด 5 สำโรง เมืองสุรินทร์               241         69   241          305,957.94            25,957.94 1
53 ตะคร้อ 9 สำโรง เมืองสุรินทร์               226         59   206          283,383.34            20,883.34 1
54 อังกัญ 10 สำโรง เมืองสุรินทร์               225         50   225          281,197.52              1,197.52 1
55 แกน้อย 2 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์               510       150   510          293,081.66                 581.66 1
56 จักจรูก 3 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์               212       141   212          293,476.59              2,476.59 1
57 ตระแบกน้อย 5 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์               194       102   194          285,799.37          117,599.37 1
58 ทะนง 7 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์               377         86   377          282,263.67            62,263.67 1
59 หนองธาตุ 8 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์               315       126   315          281,254.86              1,254.86 1
60 หนองกง 1 นอกเมือง เมืองสุรินทร์                  80         39     39          280,676.04            44,676.04 1
61 ระหาร 14 นอกเมือง เมืองสุรินทร์                  75         40     55          281,900.00              8,900.00 1
62 ตราด 2 คอโค เมืองสุรินทร์               316         48   216          295,018.10                    18.10 1
63 นานวล 7 คอโค เมืองสุรินทร์               255         92   255          301,952.29            13,952.29 1
64 ลำชี 9 คอโค เมืองสุรินทร์               172         48   172          286,253.50            64,253.50 1
65 ตะเตียว 10 คอโค เมืองสุรินทร์               275         62   245          300,170.10              4,070.10 1
66 นาแห้ว 7 สวาย เมืองสุรินทร์               252         63   252          282,039.80              2,039.80 1
67 ปอยเดิร 8 สวาย เมืองสุรินทร์               350         70   350          281,912.89              1,912.89 1
68 ระไซร์ 9 สวาย เมืองสุรินทร์               115         23   115          284,226.71                 422.71 1
69 ระเวียง 12 สวาย เมืองสุรินทร์               244         28   140          282,055.53              2,055.53 1
70 โคกเมือง 13 สวาย เมืองสุรินทร์               309         58   290          297,615.69            17,615.69 1
71 เฉนียง 1 เฉนียง เมืองสุรินทร์               472       118   472          284,718.21            13,718.21 1
72 ตามีย์ 3 เฉนียง เมืองสุรินทร์               363         90   363          286,445.67              6,445.67 1
73 ปราสาท 4 เฉนียง เมืองสุรินทร์               171       117   171          281,809.10              1,809.10 1
74 สก็วน 5 เฉนียง เมืองสุรินทร์               159       133   159          287,232.19              2,232.19 1
75 ตาแก 6 เฉนียง เมืองสุรินทร์               268         67   268          283,013.89              3,013.89 1
76 ละเบิก 11 เฉนียง เมืองสุรินทร์               112         48   112          281,199.78              3,119.78 1
77 ตาน็วง 14 เฉนียง เมืองสุรินทร์               220         90   220          316,668.32              3,653.32 1
78 ตาอำ 16 เฉนียง เมืองสุรินทร์               236         59   236          286,220.00            24,620.00 1
79 เทนมีย์ 1 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               148         44   148          281,156.19              1,156.19 1
80 คาบใต้ 4 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               368         38   368          288,265.34                 184.01 1
81 คาบเหนือ 5 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               198         18   198          301,641.50            11,641.50 1
82 ระหาร 6 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               314         17   314          280,000.00                 798.11 1
83 ตาเพชร 7 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               182         32   182          289,750.88                 750.88 1
84 เฉนียง 8 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               274         28   274          289,188.88            20,188.80 1
85 อำปึล 9 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               412         49   412          293,719.14              1,719.14 1
86 โคกปราสาท 10 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               298         79   298          390,680.34            97,680.34 1
87 สวาย 11 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               241         45   241          294,233.43              1,233.43 1
88 เสม็ด 13 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์               287         71   287          287,170.17              2,170.17 1
89 ระสีสันต์ 2 นาบัว เมืองสุรินทร์               112         28   112          324,047.52                 147.52 1
90 กระยูง 3 นาบัว เมืองสุรินทร์               238         52   208          292,000.75                 100.75 1
91 ละหุ่ง 4 นาบัว เมืองสุรินทร์               324         81   324          280,666.90                 666.90 1
92 ตรม 7 นาบัว เมืองสุรินทร์               144         36   144          282,013.57                 563.57 1
93 ตระงอล 9 นาบัว เมืองสุรินทร์               288         72   288          300,765.76              1,165.76 1
94 โดนโอก 10 นาบัว เมืองสุรินทร์               166         65   166          313,286.77                 286.77 1
95 หนองกก 11 นาบัว เมืองสุรินทร์               236         59   236          284,088.24            58,827.57 1
96 ปะปูล 12 นาบัว เมืองสุรินทร์               109         49   109          299,361.00                 361.84 1
97 ตังกอ 14 นาบัว เมืองสุรินทร์               289         45   180          300,556.92                 556.92 1
98 โคกสะอาด 16 นาบัว เมืองสุรินทร์               244         86   244          283,818.02                 682.06 1
99 ไทรทาบ 17 นาบัว เมืองสุรินทร์               216         66   216          294,139.86              1,139.86 1
100 เสม็ด 19 นาบัว เมืองสุรินทร์               240         50   200          320,440.68            18,440.68 1
101 ตาเปาว์ 2 เมืองที เมืองสุรินทร์               207         69   207          289,530.99              5,530.99 1
102 ประปืด 3 เมืองที เมืองสุรินทร์               278         57   171          282,598.15              2,598.15 1
103 ทนงชัย 5 เมืองที เมืองสุรินทร์               202         74   202          301,963.20                 663.20 1
104 ทนงรัตน์ 8 เมืองที เมืองสุรินทร์               238         46   138          280,742.31              3,242.31 1
105 หนองกัว 9 เมืองที เมืองสุรินทร์               268         56   168          281,293.76              1,293.76 1
106 สังแก 10 เมืองที เมืองสุรินทร์               151         50   151          281,730.78              1,730.78 1
107 เซ็ม 11 เมืองที เมืองสุรินทร์               156         52   156          283,212.68              3,212.68 1
108 กันจารย์ 12 เมืองที เมืองสุรินทร์               189         23     69          281,101.65              1,101.65 1
109 กาเกาะ 13 เมืองที เมืองสุรินทร์               183         21     63          284,313.70              3,113.70 1
110 ราม 1 ราม เมืองสุรินทร์               553       131   553          295,870.17          114,470.17 1
111 ท่าเรือ 2 ราม เมืองสุรินทร์               960       187   960          281,558.53              1,558.53 1
112 ตาเมิน 3 ราม เมืองสุรินทร์               407       102   407          302,093.93              2,093.93 1
113 โคกสะอาด 4 ราม เมืองสุรินทร์               410       124   410          286,730.20                 730.20 1
114 ตาเปิบ 5 ราม เมืองสุรินทร์               398         74   398          284,738.68              5,738.68 1
115 สังแก 6 ราม เมืองสุรินทร์               605       151   605          281,972.18              1,972.18 1
116 สวาย 8 ราม เมืองสุรินทร์               515       105   515          281,901.51              1,901.51 1
117 แชะกาบาล 10 ราม เมืองสุรินทร์               248         50   248          291,277.21            11,277.21 1
118 โชค 11 ราม เมืองสุรินทร์               212         51   212          335,298.17                 798.17 1
119 คล็อง 8 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               328         44   176          287,759.99          111,359.99 1
120 บุฤาษี 1 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               286         55   260          281,120.00              1,120.00 1
121 รัตนะ 2 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               350         48   350          281,195.95            70,000.95 1
122 หนองเยีย 3 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               120         46   120          280,100.00          134,100.00 1
123 อังกัญ 4 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               240         64   240          283,948.23            16,348.23 1
124 สก็วน 5 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               280         66   280          287,399.58              7,399.58 1
125 ผึ้ง 6 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               252         45   160          283,654.68              3,654.68 1
126 โคกบรรเลง 10 บุฤาษี เมืองสุรินทร์               360         98   360          280,222.86                 222.86 1
127 โชคติม 2 ตระแสง เมืองสุรินทร์               242         78   225          288,346.73              8,366.73 1
128 ตะโก 8 ตระแสง เมืองสุรินทร์               246         59   146          330,432.20            21,488.88 1
129 รุ่งฤษี 9 ตระแสง เมืองสุรินทร์               275         67   245          290,566.00              3,966.78 1
130 อำปึล 10 ตระแสง เมืองสุรินทร์               334         52   182          292,398.79              9,898.79 1
131 สะแกชำ 3 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์               282         89   282          281,120.25              1,120.25 1
132 โสน 4 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์               348         80   116          281,983.32              1,983.32 1
133 แสตง 5 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์               254       120   254          281,658.14              1,658.14 1
134 หนองตะครอง 8 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์               214       150   214          280,118.20                 118.20 1
135 ละเบิก 7 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์               248         62     70          291,946.12              1,946.12 1
136 กำจัด 1 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               242         56   242          281,355.03              1,355.03 1
137 ตาเมาะ 2 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               290         62   290          284,185.86              3,185.86 1
138 ตะตึงไถง 3 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               198         42   198          291,766.19              8,266.19 1
139 สังแก 4 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               115         38   115          304,105.14              4,105.14 1
140 ตาพน็วง 5 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               119         30   119          291,093.99              5,093.99 1
141 ขนาด 6 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               248         86   248          283,200.39              3,200.39 1
142 โคกอารักษ์ 7 กาเกาะ เมืองสุรินทร์               741       160   741          285,933.71                 933.71 1
(Visited 85 times, 1 visits today)