ฐานข้อมูล OTOP อำเภอเมืองสุรินทร์

No รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ บ้านเลขที่   หมู่ที่ ตำบล โทรศัพท์ ชื่อประธาน รหัสผู้ประกอบการ ชื่อกลุ่ม/ผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์
                       
1 320100001120520 ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นไพล       ในเมือง     320100001 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
2 320100001120528 ครีมอาบผสมมะขามนำ้ผึ้ง       ในเมือง     320100001 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
3 320100001120531 ครีมนวดผม       ในเมือง     320100001 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
4  320100001120534 แชมพูครีมนวดผมอันชัน       ในเมือง     320100001 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
5 320100001120537 ขี้ผึ้งสมุนไพร       ในเมือง 0816008923 สุภาณี มีแก้ว 320100001 กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะเม็ด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
6 320100006556 ผ้าไหมโฮลสีธรรมชาติ 23   8 เมืองที 0814706229 สุเพ็ญ พันธ์ศรี 320100006 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
7 320100011791 ผ้าพันคอไหมบารู 25   9 ตั้งใจ 08-13895556 นิชาภา ทรงศรี 320100011 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารู กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
8 320100017990 ยาบรรเทาริดสีดวงงทวาร 226   13 เฉนียง 044042151 ราชิต สยัวัฒนากร 320100017 บริษัทพรีราน่า เนเจอร์ จำหัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
9 3201000191247 ผ้าไหมมัดหมี่ลายกาญจนา 3   1 สวาย 0821563930 สำเนียง บุญโสดากร 320100019 กลุ่มหัตกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
10 3201000221324 ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 22   6 สวาย 0878801840 จำเริญ สาวใช้ 320100022 กลุ่มแม่บ้านสวาย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
11 320100028099723 ผ้าไหมมัดหมี่ 22   2 สวาย 0898476969 ผ่องศรี ศิริสำราญ 320100028 กลุ่มไหมสร้างสรรค์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
12 3201000332248 ขนมนางเล็ด 101   10 บุฤาษี 0851058704 วันนา บำรุงชื่อ 320100033 กลุ่มอาชีพทำขนมนางเล็ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
13 3201000342353 ผ้าไหม 99   3 สวาย 085967930 ปุด นิดหนู 320100034 กลุ่มสตรีสหกรณ์สวายเสรี กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
14 3201000352374 ผ้าไหมมัดหมี่ลูกแก้ว 306   4 สวาย 0801555361 พเยาว์ คิดถูก 320100035 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเปียงจรัง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
15 3201000382562 ผ้าไหมลายกันแยง 101   10 บุฤาษี 0851058704 สมุห์เทพ เพ็ญเจิด 320100038 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกบรรเลง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
16 3201000392635 ผ้าไหมมัดหมี่ 202   5 สวาย 0819995025 ระเบียบ ศรีลาไลย์ 320100039 กลุ่มรวมพลังพัฒนา กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
17 3201000402901 ข้าวหอมมะลิ 73   13 ท่าสว่าง 044-712196 , 081-9760100 วิภาวรรณ ชำนาญกิจ 320100040 สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
18 3201000483271 ผ้าพันคอ 5   10 สวาย 0895266534 ยาม เนตรวงศ์ 320100048 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกแซะ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
19 3201000544639 กระเป๋าผ้าไหม 186   1 แกใหญ่ 0854681114 ลัดดา สวัสดี 320100054 กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่(ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูป) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
20 320100055099812 ผ้าไหมโฮล 107   8 สวาย 0901892774 สายทอง เกาะรัมย์ 320100055 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปอยเดิน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
21 3201000575203 สุรากลั่นชุมชนสุราขาว 24   18 นาบัว 0887403204 สุพิศ ทรงงาม 320100057 องค์กรเกษตรกรบ้านสวายพัฒนา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
22 3201000594908 น้ำพริกปลาย่าง 16   1 คอโค 0812646662 นายสธพงค์ วงช์จันทร์อุมา 320100059 นำ้พริกสมฤทัย (นายสธพงค์ วงช์จันทร์อุมา) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
23 320100062110410 ขนนนางเล็ด 249   5 ท่าสว่าง 0878699859 ทองห่ม ออกแดง 320100062 กลุ่มแม่บ้านผลิตขนมนางเล็ดบ้านจะแกโกน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
24 320100078104492 ผ้าไหมมัดหมี่ 6 ตะกอ 82   1 ท่าสว่าง 0894456586 เสาวภา เพิ่มผล 320100078 นางเสาวภา เพิ่มผล กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
25 320100079109551 ผ้าพันคอ 1ยกดอก       ท่าสว่าง     320100079 นางนิรมล ติดใจดี กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
26 320100079109556 ผ้ามัดหมี่       ท่าสว่าง     320100079 นางนิรมล ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
27 320100079109560 ผ้าคลุมไหล่       ท่าสว่าง     320100079 นางนิรมล ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
28 3201000796385 ผ้าไหมพื้นเรียบ 47   1 ท่าสว่าง 081-4870237 นางนิรมล ติดใจดี 320100079 นางนิรมล ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
29 3201000826191 สร้อยคอหินสี 99   6 ท่าสว่าง 0870116598 นางสาวลัดดา แสงสว่าง 320100082 นางสาวลัดดา แสงสว่าง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
30 320100093104672 ผ้ายกดอก 101   1 ท่าสว่าง 084-6174419 วนิดาไหมไทย 320100093 วนิดาไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
31 320100095118850 ผ้าทอมือลายขัด 16   14 ท่าสว่าง 085-4922207 ปราณีไหมไทย 320100095 ปราณีไหมไทย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
32 320100096121018 ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ 23   1 ท่าสว่าง 0875099507 ภิรมย์ ชูแก้ว 320100096 ไม้ใหญ่ไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
33 320100097109300 ผ้าพันคอลายเม็ดพริกไทย       ท่าสว่าง     320100097 นางสาวสุทัศน์ ติดใจดี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
34 320100097109304 ผ้าลายราชวัตร       ท่าสว่าง     320100097 นางสาวสุทัศน์ ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
35 320100097109305 คลุมไหล่ลายสก๊อต       ท่าสว่าง     320100097 นางสาวสุทัศน์ ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
36 320100097109314 ผ้าลายมัดหมี่ 1   1 ท่าสว่าง 085-3025577 นางสาวสุทัศน์ ติดใจดี 320100097 นางสาวสุทัศน์ ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
37 3201000987004 ผ้าไหมพื้นเรียบสีเคม 231   1 ท่าสว่าง 0807270254 ณัฐชัญ ไหมไทย 320100098 ณัฐชัญ ไหมไทย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
38 320100100110632 ผ้ายกดอก 81   1 ท่าสว่าง 081-5790893 นางอาภา ศิริสุขะ 320100100 นางอาภา ศิริสุขะ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
39 32010010111395 ผ้าไหมพื้นเรียบ 255   1 ท่าสว่าง 081-7260897 กลุ่มจันทร์โสมา 320100101 กลุ่มจันทร์โสมา กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
40 32010012711652 เข็มขัดมุก 30   11 ราม 0845319223 กลุ่มพลังโชค 320100127 กลุ่มพลังโชค กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
41 320100147109922 ผ้าตัดชุดยกดอก 5ตระกอ       ท่าสว่าง     320100147 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
42 320100147109925 ผ้ามัดหมี่ 6ตระกอ       ท่าสว่าง     320100147 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
43 320100147109928 ผ้าพันคอ       ท่าสว่าง     320100147 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
44 32010014711433 ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว 179   1 ท่าสว่าง   ปราณี ติดใจดี 320100147 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
45 320100158119056 ผ้าไหมลายระเบิก       เพี้ยราม     320100158 กลุ่มสิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
46 320100158119060 ผ้าลายโสร่ง 2   5 เพี้ยราม 0810645437 สุวรรณี กระแสโสม 320100158 กลุ่มสิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
47 320100160115731 หมูแซ่บสมุนไพร 414/1-6     ในเมือง 044511775 นัทช์ธากร ประสิทธิเม 320100160 นัทช์ธากร ประสิทธิเม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
48 320100162117382 ผ้าพันคอสีธรรมชาติ 19   6 เพี้ยราม 0878737313 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม 320100162 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านพญาราม กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
49 320100164112216 ผ้านุ่งไหมประยุก       ท่าสว่าง     320100164 ร้านบ้านลักษณ์ผ้าไหม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
50 320100164112219 กระเป๋าผ้า 352   21 ท่าสว่าง 0851057417 กนกลักษณ์ กงจักร์ 320100164 ร้านบ้านลักษณ์ผ้าไหม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
51 320100166121220 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 136   1 คอโค 0819377309 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 320100166 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
52 320100167107047 ผ้ามัดหมี่ 569/5     ในเมือง 044512810 สุรพล แพงเจริญ 320100167 ร้านสายไหมสุรินทร์ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
53 32010017114225 หัวผักกาดกรอบหวานสีดำ 100   13 เฉนียง 044042156-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมเจริญชัย 320100171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมเจริญชัย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
54 32010018132982 กระเช้าปากหยัก 8   4 เมืองที 0816609714 กลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม 320100181 กลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
55 32010018317811 สร้อยชุดงาช้างเม็ดมะยมประดับทอง 119   14 นอกเมือง 087-6486484 ยายบุญมา เครื่องประดับงาช้าง 320100183 ยายบุญมา เครื่องประดับงาช้าง กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
56 320100192114211 ผ้าพันคอไหม       ท่าสว่าง     320100192 กลุ่มอนุรักษ์ และแปรรูปผ้าไหมทอมือ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
57 320100192114216 ผ้าคลุมไหล่ 13   14 ท่าสว่าง 0816002329 กลุ่มอนุรักษ์ และแปรรูปผ้าไหมทอมือ 320100192 กลุ่มอนุรักษ์ และแปรรูปผ้าไหมทอมือ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
58 32010019618721 ผ้าห่มนวม 106   3 แสลงพันธ์ 080-1742471 นางขวัญตา ชมชื่นดี 320100196 นางขวัญตา ชมชื่นดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
59 32010020231720 ผ้าไหมลายมัดหมี่ 10   6 ตาอ็อง 0913350965 ร้านชลิตาไหมไทย 320100202 ร้านชลิตาไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
60 32010020386274 ลายราชวัตร 10   6 ตาอ็อง 0810670916 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท 320100203 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
61 320100204112183 ขนมทองม้วน       นอกเมือง     320100204 กลุ่มขนมไทย-ขนมอบ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
62 320100204112202 ข้าวเหนียวหน้าหมู       นอกเมือง     320100204 กลุ่มขนมไทย-ขนมอบ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
63 32010020420771 ขนมผิงเทียนอบ 110/1   5 นอกเมือง 0868724034 เบญจวรรณ เหมาะชาติ 320100204 กลุ่มขนมไทย-ขนมอบ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
64 32010020621050 ผ้าทอมือลายขัด 118   8 นาดี 08958238285 ศิริพร ชูวา 320100206 กลุ่มสตรีบ้านลุมพุก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
65 32010022122834 ผ้าไหมพื้นเรียบ 2   5 เทนมีย์ 044511348 นางพนิดา สุดเส้นผม 320100221 นางพนิดา สุดเส้นผม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
66 32010022323678 ผ้าไหมยกดอกลายยกดอก 194/1   5 เทนมีย์ 086-2561019 ไพล เฉลียวฉลาด 320100223 ไหมไพล กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
67 32010022686525 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 in 1 210   15 ตระแสง 0810668371 หอม งามเลิศ 320100226 สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
68 32010023383227 ผ้ายกดอก 29   12 ตาอ็อง 0810639366 จุรีรัตน์ ถูกขนาดดี 320100233 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านใต้ฆ้อง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
69 32010024050877 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 53   4 เพี้ยราม 084737475 สุนิษา ทัดสุคนธ์ 320100240 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
70 32010024841579 เตาหุงต้มประสิทธิภาพ 24   3 ตระแสง 0827814974 บุญชู ฉ่ำชื่นใจ 320100248 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
71 32010025137812 ผ้าไหมลายละเบิก 2   4 ตาอ็อง 0897229257 ธิดาวรรณ พาเจริญ 320100251 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันรม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
72 320100258114866 ลายละเบิก 99   5 นาบัว 0863769466 เกือย ราษีทอง 320100258 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาเสือก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
73 32010026139868 ผ้าไหมมัดหมี่ 16   7 สวาย 0883717925 เหลือ นพพร 320100261 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแห้ว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
74 320100266099961 ผ้าพันคอ 30   7 สวาย 0816210948 กัณฐิกา ทองวาว 320100266 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
75 320100275129335 เครื่องประดับหินสี       นอกเมือง     320100275 กลุ่มสร้อยหินประดับเงินบ้านเจ็มเนียง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
76 32010027548438 ที่คาดผมดอกผ้าไหมประ 625   7 นอกเมือง 086-2541853 ณัฏฐิยาพร รุกขชาติ 320100275 กลุ่มสร้อยหินประดับเงินบ้านเจ็มเนียง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
77 32010027966611 เสื้อผ้าไหม 297   4 คอโค 087-2998391 จินต์จุฑา เชิดสุข 320100279 จินต์จุฑาอาภรณ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
78 32010028948585 พวงสาวไหมโบราณ 19   6 เพี้ยราม 0878737313 นายยศ ยืนยง 320100289 นายยศ ยืนยง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
79 32010029348577 เซรั่มโปรตีนไหม 192-164     ในเมือง 044511348 0818791060 อาทร แสงโสมวงศ์ 320100293 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
80 320100298102044 หมูม้วนสาหร่ายทะเล       ในเมือง     320100298 ร้านกุนเชียง 5 ดาว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
81 32010029881745 หมูแก้วตรา 5 ดาว 414/1-6     ในเมือง 0929699956 ธนะกฤษฎี ประสิทธิเม 320100298 ร้านกุนเชียง 5 ดาว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
82 32010030085131 กล่องกระดาษทิชชูผ้าไหม 65   1 เทนมีย์ 0848970217 กรรณิการ์ เวลาเกิด 320100300 กลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
83 32010030586268 ผ้าไหมมัดหมี่ 597/2     ในเมือง 0899493396 ชุติมาศ แพงเจริญ 320100305 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
84 320100306102150 โลชั่นสมุนไพรมะหาด       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
85 320100306102156 สบู่เหลวขมิ้นผสมน้ำผึ้ง       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
86 320100306102167 ครีมนวดผมสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
87 320100306102171 สบู่รังไหม       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
88 320100306102249 แชมพูสมุนไพรอัญชัน       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
89 320100306102260 สบู่มะหาด       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
90 320100306103197 โลชั่นสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
91 320100306103311 โลชั่นผสมโปรตีนไหม       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
92 320100306103316 โลชั่นผสมสมุนไพรฟักข้าว       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
93 320100306103554 สบู่ว่านหางจระเข้       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
94 320100306103557 สบู่ฟักข้าว       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
95 320100306103562 สบู่ถ่านไม้ไผ่       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
96 320100306103601 สบู่ใบเตยร่างจืด       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
97 320100306133189 แชมพูสมุนไพรอัญชัน       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
98 320100306133191 สบู่รังไหม       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
99 320100306133192 สบู่สมุนไพรขมิ้นผสมนำ้ผึ้ง       นาบัว     320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
100 32010030650168 น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 1   7 นาบัว 0839059877 นางฉัตรวรรณา คงทวี 320100306 นางฉัตรวรรณา คงทวี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
101 320100310099202 สบู่สมุนไพร             320100310 แม่บ้านผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านสลักได กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
102 320100310099205 น้ำหอมแห้ง 31   1 สลักได 0898641119 สัจจรัตน์ หงษ์สูง 320100310 แม่บ้านผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านสลักได กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
103 320100315104846 ผ้าสไบลายช้าง 50   12 สำโรง 0895826206 ดาวภรณ์ ศรีอนุตร 320100315 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านดีแท้ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
104 32010031852169 ผ้าพันคอไหม       ในเมือง     320100318 เอกอนันต์ไหมไทย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
105 32010031852170 ผ้ามัดหมี่       ในเมือง     320100318 เอกอนันต์ไหมไทย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
106 32010031852172 ผ้ายกดอก 122-124     ในเมือง 0815474237 ศราวุธ เอกพงษ์ธร 320100318 เอกอนันต์ไหมไทย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
107 32010031981736 บัวสุรินทร์ 122     ในเมือง 0815794490 สุวคนธ์ ประสิทธิ์สุวรรณ์ 320100319 ทองหล่อโฮมแอนดีไซน์ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
108 32010032356185 ผ้าไหมมัดหมี่ 74/1   3 ราม 0933195799 บุปผา ยาวรัมย์ 320100323 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเมิน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
109 32010032453165 ผ้าไหมหางกระรอก 36   6 กาเกาะ 0852062864 มธุรินทร์ กระแสโสม 320100324 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขนาด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
110 32010032753701 แก้วเพ้นท์ 64   11 นาบัว 0876393789 นิสากร บวกเอี๋ยว 320100327 กลุ่มแก้วเพ้นท์บ้านหนองกก กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
111 320100329096518 ผ้าไหมลายโสร่งหางกระรอก 17   1 ตาอ็อง 0908372839 บัวลา แย้มศรี 320100329 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาอ็อง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
112 320100336118373 กรอบรูปช้าง 135/1     ในเมือง 044578575 สกลสุภา บัวพา 320100336 ร้านกรอบไม้ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
113 32010033756064 ผ้าไหมลายก้นหอย 31   12 เทนมีย์ 0804851546 สดใส ละม้ายวัน 320100337 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านขุนไชย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
114 32010033856304 เข่งปลาทู 25   6 นอกเมือง 0868751301 รต.ฉัตรพล วงศ์เจียก 320100338 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านทนง กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
115 32010034357327 ผ้ามัดหมี่่ 113   9 นาดี 0821427286 ปภาณี พูนเฉลียว 320100343 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตำปูง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
116 320100345108339 ตะกร้าหวายแบบต่างๆ 208   7 ราม 0837301241 พลอยชมพู แหวนวงส์ 320100345 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายบ้านบรมสุข กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
117 32010034669163 ทองม้วนข้าวหอมมะลิ 268   1 นอกเมือง 0844768103 วารุณี สุภาพันธ์ 320100346 บ้านประภัสสร กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
118 320100348110365 ไส้อั่วสมุนไพร 10   5 ท่าสว่าง 0862612631 ประเสริฐ สุภาลัย 320100348 กลุ่มเกษรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
119 320100357117624 ผ้าไหมลายเกล็ดเต่า 68   8 นาบัว 044546028 สมุห์ สุรินทรานนท์ 320100357 นางสมุห์ สุรินทรานนท์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
120 320100359099733 เสื้อถักโคเชต์ 56   13 สลักได 0837488077 พรพรรณ บุญงาม 320100359 แพรพรพรรณ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
121 32010035960340 เสื้อถักโครเชต์ 56   13 สลักได 0837488077 พรพรรณ บุญงาม 320100359 แพรพรพรรณ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
122 32010036378739 ผ้าคลุมไหล่ไหม             320100363 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเขวาน้อย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
123 32010036378740 ผ้าพันคอไหม 25   9 ตั้งใจ 0844109880 สำรวย อินทร์ชู 320100363 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเขวาน้อย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
124 320100364125168 ผ้าไหมสีพื้น 12   1 แกใหญ่ 0897192317 น.ส.อัทธยาภร ล้ำเลิศ 320100364 น.ส.อัทธยาภร ล้ำเลิศ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
125 32010036577985 ผ้าไหมลายราชวัตร 97   3 แกใหญ่ 0853075930 นางยาดา คนึงหาญ 320100365 นางยาดา คนึงหาญ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
126 32010036668432 ผ้าไหมมัดหมี่ 109   12 แกใหญ่ 0811850964 จรรยา สมในใจ 320100366 วิสาหกิจชุมชนสตรีแกใหญ่ไหมทอมือ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
127 320100372101365 ผ้าไหมยกดอก 89   1 ท่าสว่าง 0860723121 สมนึก วัดแย้ม 320100372 สมนึก ไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
128 320100375111795 ผ้าไหมสีพื้น 174   12 ท่าสว่าง 0880810048 นางอุดร ชอิงรัมย์ 320100375 นางอุดร ชอิงรัมย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
129 32010037871993 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 51   10 เมืองที 0804785991 นางสาวพัชรี อุ่นศรี 320100378 นางสาวพัชรี อุ่นศรี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
130 32010037976701 ชุดผ้าไหม 3     ในเมือง 082371812 คำพุ ชวงชัย 320100379 สะเร็นไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
131 32010038178693 ผ้าคลุมซาติน 150/11     ในเมือง 0898446990 ทัศนีย์ สุรินทรานนท์ 320100381 นางสาวทัศนีย์ สุรินทรานนท์ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
132 320100382126348 เสื้อผ้าไหม       ในเมือง     320100382 ร้านนิวสยาม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
133 32010038278765 ผ้าคลุมไหล6ตะกอ 231     ในเมือง 044511635 ปัญจพร แซ่อึ่ง 320100382 ร้านนิวสยาม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
134 32010039481723 น้ำพริกสมปรารถนา 105/99     ในเมือง 0818765453 ภาลิณีเกลี้ยงอุทธา 320100394 น้ำพริกสมปราถนา กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
135 320100399096516 ผ้าไหมลายละเบิก 26   14 เทนมีย์ 0844302942 สมบัติบุญทา 320100399 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านจลง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
136 32010040183228 ผ้าไหมลายโสร่งหางกระรอก 105   13 ตาอ็อง 0846192478 สุคต อินแปบง 320100401 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
137 320100402108064 ผ้ามัดหมี่             320100402 ยุวนันท์ บูรณ์เจริญ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
138 320100402108287 เสื้อสตรี 171/11     ในเมือง 0819679833 , 044511579 ยุวนันท์ บูรณ์เจริญ 320100402 ยุวนันท์ บูรณ์เจริญ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
139 320100409118369 เส้นหมี่ข้าวโพด       เฉนียง     320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
140 320100409118371 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวโพด       เฉนียง     320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
141 320100409118374 เส้นหมี่ข้าวกล้องหอมมะลิแดง       เฉนียง     320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
142 320100409118376 เส้นก๋วยเตี๋ยวฟักข้าว       เฉนียง     320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
143 320100409118379 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวไรช์เบอรรี่       เฉนียง     320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
144 32010040983834 เส้นหมี่ข้าวกล้องหอมมะลิขาว 285   18 เฉนียง 084589968 กิติชัย วนะชกิจ 320100409 บจก. ติง เฮง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
145 32010041486124 ผ้าไหมลายราชวัตร 250   1 ท่าสว่าง 0903625950   320100414 กลุ่มศาลาไทยทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
146 320100415100754 กระถางล้อยางเพื่อเกษตร 74   4 คอโค 0874420466 กบ ได้ไซร์ 320100415 ก.กระถางล้อยางเพื่อการเกษตร กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
147 320100416099602 ผ้้าไหมลายมัดหมี่ 69   2 สลักได 0933348451 สุทิน ไชยา 320100416 นางสุทิน ไชยา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
148 320100418093913 มันเส้น       สลักได     320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
149 320100418093915 มันฉาบ       สลักได     320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
150 320100418093916 เผือกเส้น       สลักได     320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
151 320100418093925 เผือกฉาบ       สลักได     320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
152 320100418093926 ทองม้วน       สลักได     320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
153 320100418093927 ดอกจอก 62   13 สลักได 0899171965 กนกพร ศรีมาลา 320100418 กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
154 320100420096930 ผ้าไหมโฮล 84   2 ตระแสง 0845489401 นางอำนวย วสุวัชร์ 320100420 นางอำนวย วสุวัชร์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
155 320100421096176 ผ้าพันคอ             320100421 สำราญ จันทร์โสภา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
156 320100421096955 ผ้าพันคอ 152   8 สวาย 0981101178 สำราญ จันทร์โสภา 320100421 สำราญ จันทร์โสภา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
157 320100422096979 ผ้าไหมมัดหมี่ 254   6 สวาย 0823742845 กอบกุล คงหวัง 320100422 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทะลอก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
158 320100423098152 นำ้พริก 20   4 บุฤาษี 0853564472 ประคอง คำดี 320100423 กลุ่มสตรีบ้านอังกัญ ตำบลบุฤาษี (น้ำพริก) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
159 320100424097124 ผ้าไหมลายพริกไทย 105   6 สำโรง 0610814924 นางประภานิช จุกหอม 320100424 นางประภานิช จุกหอม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
160 320100425097983 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้       นาบัว 085-6467294 สุทธิกานต์ จุฑาจันทร์ 320100425 นาบัวดอกไม้ประดับ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
161 320100426098470 ผ้าไหมลายอัมพรม       ตระแสง 0817306571 นางสายสมร ชมชื่น 320100426 นางสายสมร ชมชื่น กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
162 320100428099744 สร้อยข้อมือถักพันเกลียว       สลักได 0614922627 ปฎิคม ภาสกานนท์ 320100428 นำโชค เครื่องประดับและวัตถุมงคล กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
163 320100430099820 น้ำพริก       ตระแสง 0844759745 นางคำพุ ช่อมะลิ 320100430 นางคำพุ ช่อมะลิ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
164 320100431100064 กระเป๋าถักโครเชต์       ราม 0881076550 ผ่องใส เสาทอง 320100431 กลุ่มถักโครเชต์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
165 320100433100263 ผ้าคลุมไหล่       ราม   ถนอมศรี ธงสันเทียร 320100433 กลุ่มสตรีบ้านโชค ม.11 ต.ราม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
166 320100434102832 น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ       สลักได 0813938412 สมชาย ถาวรรัตน์ 320100434 เทพจิต กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
167 320100436100718 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก       คอโค 0879573116 นางจุไรรัตน์ ภูมิสุข 320100436 นางจุไรรัตน์ ภูมิสุข กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
168 320100438100784 ถั่วกรอบแก้ว       คอโค   ร.ต.ท.หญิงมลิวัลย์ ฤทธิโชติ 320100438 ร.ต.ท.หญิงมลิวัลย์ ฤทธิโชติ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
169 320100439100874 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์       คอโค 086-4102591 นายวิโรจน์ พวงประโคน 320100439 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านรังผี้ง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
170 320100440100937 จมูกข้าวชนิดต่าง ๆ       คอโค     320100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าวยา กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
171 320100440100940 ข้าวกล้องไรเบอรี่       คอโค     320100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าวยา กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
172 320100440100942 เม็ดบัวอบกรอบ       คอโค     320100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าวยา กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
173 320100440100943 ข้าวกล่องหอมมะลิระยะน้ำนม       คอโค 087-457428 เกวลิน ใบเงิน 320100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าวยา กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
174 320100441101618 ข้าวปลอดสารพิษ       ราม 0898499346 นายบุญสิน เครือเพชร 320100441 ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ(อินทรีย์ ) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
175 320100442103010 น้ำหม่อนเบอรี่       ในเมือง 044511348 นายอาทร แสงโสมวงศ์ 320100442 นายอาทร แสงโสมวงศ์ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
176 320100445104278 รองเท้าใส่ในบ้าน       นอกเมือง 0844768103 วารุณี สุภาพันธ์ 320100445 ชวนชูร์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
177 320100446103710 ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว       นาบัว     320100446 ฉันท์ทอง ไหมสุรินทร์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
178 320100446103715 ผ้ามัดหมี่       นาบัว     320100446 ฉันท์ทอง ไหมสุรินทร์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
179 320100446103717 ผ้าคลุมไหล,ผ้าพันคอ       นาบัว 0985844061 นภัสวรรณ ฉันท์ทอง 320100446 ฉันท์ทอง ไหมสุรินทร์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
180 320100447103881 Arabica coffee scrub 275   16 สลักได   กฤษณพัฒน์ คำเพชรดี 320100447 นายกฤษณพัฒท์ คำเพชรดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
181 320100447156779 ทานาคา แอนด์ คอฟฟี่สครับ       สลักได   กฤษณพัฒน์ คำเพชรดี 320100447 นายกฤษณพัฒท์ คำเพชรดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
182 320100447156782 สบู่สครับกาแฟ       สลักได   นายกฤษณพัฒท์ คำเพชรดี 320100447 นายกฤษณพัฒท์ คำเพชรดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
183 320100448104439 ผ้าไหมโฮลสีธรรมชาติ       เมืองที   พัชรี ชอบดี 320100448 พัชรี ไหมไหย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
184 320100449104551 น้ำส้มควันไม้       นาดี 0811917998 นายวิทยา หาญเหี้ยม 320100449 นายวิทยา หาญเหี้ยม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
185 320100450104844 ผ้าไหมคลุมไหล่พื้นเรียนสีธรรมชาติ       ท่าสว่าง 085-7793258 นางอุดม โสรกนิษฐ์ 320100450 นางอุดม โสรกนิษฐ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
186 320100451104663 ผ้าสไบไหมมัดหมี่ยกดอกลายลูกแก้ว       นาบัว   นายตีรณ ศิลาลาย 320100451 นายตีรณ ศิลาลาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
187 320100452104986 ผ้าไหมพันคอ       ท่าสว่าง   นภา ปิ่นหอม 320100452 ร้าน นภาไหมบ้าน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
188 320100452104987 ผ้าไหมพื้นเรียบ       ท่าสว่าง 090-8308483 นภา ปิ่นหอม 320100452 ร้าน นภาไหมบ้าน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
189 320100453105044 ผ้ายกดอกลายราชวัต       ท่าสว่าง   นางศรีสุดา วรรณธรรม 320100453 นางศรีสุดา วรรณธรรม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
190 320100454105092 ผ้ายกลายลูกแก้ว       ท่าสว่าง   ปิยวรรณ ตระกูลเงินไทย 320100454 ไหมนุ่ม ท่าสว่าง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
191 320100454105093 ผ้ามัดหมี่       ท่าสว่าง 0903625950 ปิยวรรณ ตระกูลเงินไทย 320100454 ไหมนุ่ม ท่าสว่าง กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
192 320100456105901 ผ้าหมัดหมี่ลายลูกแก้วสีธรรมชาติ       นาบัว 0818785169 นารีรัตน์ การณรงค์ 320100456 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
193 320100457105900 ชุดผ้าไหมสำเร็จรูป       นอกเมือง 0896375442 กรชนก ทองสุข 320100457 กรชนกไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
194  320100458106082 ผ้าไหมลายขัด       สำโรง 0887155089 บรรจง ดวงใจ 320100458 ร้านผ้าไหมบรรจง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
195 320100459106189 ขนมเปี๊ยะ       ตาอ็อง 0828642319 สุติมา ฉายเพ็ชร 320100459 ขนมเปี๊ยะ ฉายเพ็ชร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
196 320100460106252 ของที่ระลึก เช่น ตะกรุด ตะขอช้าง       นอกเมือง   นางวิมลมาศ บุญหล้า 320100460 นางวิมลมาศ บุญหล้า กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
197 320100461106501 ผ้าไหมสีพื้น       ตาอ็อง 044511348 นางระบอบ นิลบรรพต 320100461 นางระบอบ นิลบรรพต กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
198 320100462106563 หมอมสม็อค       บุฤาษี 0857683804 ลักษณารีย์ พวงมาลา 320100462 กลุ่มหมอนสม็อคบ้านคล็อง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
199 320100463106611 กระเป้าซองกาแฟ       บุฤาษี 0837284255 พร เจริญศิริ 320100463 กระเป้าทำจากถุงกาแฟ บ้านเกาะตลุง ตำบลบุฤาษี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
200 320100464106646 เสื้อถัก       บุฤาษี 0868752191 กัญจนา สุขวาสนะ 320100464 กลุ่มสตรีถักทอบ้านเกาะตลุงตำบลบุฤาษี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
201 320100465106716 กระเป๋าหนังวัวแท้       ในเมือง     320100465 ร้านธนวัฒน์ คาวบอย กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
202 320100466106686 ผ้าไหมลายโบราณ       บุฤาษี 0852007793 เจือ เติมสุข 320100466 กลุ่มทอผ้าไหมอนุรักษ์ลายโบราณ บ้านเกาะตลุง ตำบลบุฤาษี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
203 320100467106807 สร้อยประดับพลอย       ในเมือง   ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
204 320100467106810 แหวน       ในเมือง   ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
205 320100467106811 จี้       ในเมือง   ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
206 320100467106814 ต่างหู       ในเมือง   ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
207 320100467106817 กำไล       ในเมือง   ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
208 320100467106822 พลอยเม็ด       ในเมือง 044515800 ภัทรวรินญ์ กิตติพันธ์เมธี 320100467 ลานา เจมส์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
209 320100468106830 กระเป๋าผ้าขาวม้า       สลักได 0810759169 นางฐิติมา พวงมาลา 320100468 นางฐิติมา พวงมาลา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
210 320100469107118 ผ้าไหมมัดหมี่       ในเมือง   นางสาว กาญจนาภร แพงเจริญ 320100469 นางสาว กาญจนาภร แพงเจริญ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
211 320100469107123 ผ้าไหมพื้นเรียบ       ในเมือง 044512810 นางสาว กาญจนาภร แพงเจริญ 320100469 นางสาว กาญจนาภร แพงเจริญ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
212 320100470107664 สบู่กาแฟ       สลักได   นางศันสนีย์ ทำทอง 320100470 นางศันสนีย์ ทำทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
213 320100470107666 ผงกาแฟ       สลักได   นางศันสนีย์ ทำทอง 320100470 นางศันสนีย์ ทำทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
214 320100470107674 น้ำยาอเนกประสงค์       สลักได   นางศันสนีย์ ทำทอง 320100470 นางศันสนีย์ ทำทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
215 320100470107687 โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม       สลักได   นางศันสนีย์ ทำทอง 320100470 นางศันสนีย์ ทำทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
216 320100471107895 ชาแนว       ในเมือง   นาง ชุติมา ใจมั่น 320100471 นาง ชุติมา ใจมั่น กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
217 320100472108251 เกี้ยวเปลว       ในเมือง   ต่อเกียรติ พันมา 320100472 เรือนรักร้อย กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
218 320100472108256 กรองคอ       ในเมือง   ต่อเกียรติ พันมา 320100472 เรือนรักร้อย กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
219 320100472108257 รัดเอว       ในเมือง   ต่อเกียรติ พันมา 320100472 เรือนรักร้อย กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
220 320100472108262 หัวเข็มขัด       ในเมือง   ต่อเกียรติ พันมา 320100472 เรือนรักร้อย กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
221 320100472108266 จรหู       ในเมือง 0868777547 ต่อเกียรติ พันมา 320100472 เรือนรักร้อย กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
222 320100475110016 ผ้าไหมมัดหมี่       ตั้งใจ 0843211460 นางนพรัตน์ ดอนมะเดื่อ 320100475 นางนพรัตน์ ดอนมะเดื่อ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
223 320100479110329 ผ้ายกดอก       ท่าสว่าง 0831245527 นางณัฏฐา พยอมหอม 320100479 นางณัฏฐา พยอมหอม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
224 320100481110430 ผ้าไหมยกดอกราชวัตร       ท่าสว่าง   อรุณี มีพร้อม 320100481 อรุณี ไหมไทย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
225 320100482110659 ผ้าไหมราชวัตร       ท่าสว่าง   ชัญญา จันดี 320100482 ชัญญาผ้าไหม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
226 320100482110660 ผ้าพันคอ       ท่าสว่าง   ชัญญา จันดี 320100482 ชัญญาผ้าไหม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
227 320100482110662 ผ้าไหมมัดหมี่       ท่าสว่าง   ชัญญา จันดี 320100482 ชัญญาผ้าไหม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
228 320100482110663 ผ้าไหมหางกระรอก       ท่าสว่าง 085-3096110 ชัญญา จันดี 320100482 ชัญญาผ้าไหม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
229 320100483111198 ขนมปุยฝ้ายและขนมเค้กต่าง ๆ       นาบัว 0817155873 สุทธิรักษ์ ชันสุนทร 320100483 ขนมบ้านนิติกร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
230 320100485111204 ขนมมุก       ท่าสว่าง 087-4475237 นางสาวสุกัญญา หวังมั่น 320100485 นางสาวสุกัญญา หวังมั่น กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
231 320100486111331 ผ้าไหมสีพื้น       ท่าสว่าง 044-511348 นางย่วย ติดใจดี 320100486 นางย่วย ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
232 320100487111443 เนื้อโคสุรินทร์วากิว       นอกเมือง 0897178270 วรศักดิ์ มหามาตร 320100487 กลุ่มผู้เลียงโคสุรินทร์โกเบ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
233 320100488111575 ผ้าคลุมไหล่       สวาย 0872515573 สุทิศา บุญวร 320100488 สุทิศาไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
234 320100489111627 ผ้าไหมสีพื้น       ท่าสว่าง   นางตมิสา เครือวัลย์ 320100489 นางตมิสา เครือวัลย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
235 320100490111714 ผ้าโร่งไหมหางกระรอก       ท่าสว่าง   นางศรีนวล วิสารัตน์ 320100490 นางศรีนวล วิสารัตน์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
236 320100491112083 ผ้าไหมมัดหมี่       เมืองที 0868770604 สำรวน ตรงศูนย์ 320100491 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาเปาว์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
237 320100492112533 ผ้าไหมยกดอก       ท่าสว่าง   นางนิ่ม อยู่นาน 320100492 นางนิ่ม อยู่นาน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
238 320100493112858 ผ้าไหมลายราชวัตร       ตาอ็อง 0816603235 ชูศักดิ์ พรหมวัฒน์ 320100493 ปราสาทไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
239 320100494112742 ผ้าถุงมัดหมี่ 5ตระกอ       ท่าสว่าง 0800658780 สมศรี ยินดีฉาย 320100494 สมศรี ยินดีฉาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
240 320100495113021 ผ้าไหมลายสมอ       ตาอ็อง 0879725764 พัณณิตา อินทร์แปลง 320100495 กลุ่มทอผ้าไหมแสงตะวัน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
241 320100496115248 ผ้าไหม       ตาอ็อง   ลา นิตรลาภ 320100496 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนจิก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
242 320100497114322 ผ้าลายลูกแก้ว       นอกเมือง     320100497 นายวรวุฒิ เอกพงศ์ธร บริษัท ดนูกรุ๊ปจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
243 320100498114354 จมูกข้าวหอมมะลิ       นาบัว   ไกรยุทธ แสวงสุข 320100498 ออร์กานา ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
244 320100498114357 ข้าวหมอมมะลิ อินทรีย์       นาบัว 0839059877 ไกรยุทธ แสวงสุข 320100498 ออร์กานา ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
245 320100499114723 ผ้าพันคอ 2ตะกอ       ท่าสว่าง 0896272216 นางบุหลั่น สายน้อย 320100499 นางบุหลั่น สายน้อย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
246 320100500115012 ข้าวกล้องหอมมะลิสุรินทร์อินทรีย์3กษัตรย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
247 320100500115014 จมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 กษัตรย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
248 320100500115016 จมูกข้าวหอมมะลิ 3 กษัตรย์collagen       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
249 320100500123679 จมูกข้าวไรท์เบอร์รี่ ผสมcollagen       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
250 320100500123686 จมูกข้าวไรท์เบอร์รี่       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
251 320100500123689 ข้าวกล้องไรท์เบอร์รี่       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
252 320100500156854 ผงจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์105       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
253 320100500156855 ผงจมูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
254 320100500156856 แป้งพอกหน้าข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ สมุนไพร       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
255 320100500156857 แป้งพอกหน้าข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์สมุนไพร       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
256 320100500156860 แป้งพอกหน้าข้าวหอมมะลินิลอินทรีย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
257 320100500156861 ผงจมูกข้าวหอมมะลิ105ผสมคอลลาเจน       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
258 320100500156862 ผงจมูกข้าวหอมมะลิแดงผสมคอลลาเจน       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
259 320100500156863 ผงจมูกข้าวหอมนิลอินทรีย์ผสมคอลลาเจน       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
260 320100500156864 ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
261 320100500156865 ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์       สลักได     320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
262 320100500156866 ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์       สลักได 0918038275 สามัญ บุญย้อย 320100500 บ่อบุญ ฟู๊ด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
263 320100501115383 สร้อยคอหินสีดอกไม้คาเนเลี่ยน       นอกเมือง 0895830663 กันญาวีร์ ชะโลธร 320100501 กัณญาวีร์เครื่องประดับหินสี กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
264 320100503117227 ปลาส้มแม่ปอน       เฉนียง 0933673341 สมพล โจมรัมย์ 320100503 ปลาส้มแม่ปอน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
265 320100504137601 ผลิตภัณฑ์ทักทอจากเชือก       เฉนียง 085-3488166 นงภาร กลิ่นฟุ่ง 320100504 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทำเนียบ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
266 320100505117450 ดอกอ้อกระยาสาท       เฉนียง 0823958894 วีณา งามอินทร์ 320100505 ดอกอ้อกระยาสาท กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
267 320100506118025 พระภิฆเนศ       เฉนียง 0932540154 วาทิต มั่นใจ 320100506 รฤก ประติมากรรม กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
268 320100507118118 ผ้าไหมลายโฮล 1 ชิ้น       เพี้ยราม     320100507 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนบ้านฮ็องต.เพี้ยราม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
269 320100507118123 ผ้าไหมลายอันปรม 1 ชิ้น       เพี้ยราม     320100507 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนบ้านฮ็องต.เพี้ยราม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
270 320100507118129 ผ้าลายลูกแก้ว 1ชิ้น       เพี้ยราม     320100507 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนบ้านฮ็องต.เพี้ยราม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
271 320100507118140 ผ้าพันคอ 1 ชิ้น       เพี้ยราม 0903728304 ภัทรภร ยืนยง 320100507 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนบ้านฮ็องต.เพี้ยราม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
272 320100508118226 ผ้าไหมสีพื้น       แกใหญ่ 044511348 นางดวงใจ เกิดโชค 320100508 นางดวงใจ เกิดโชค กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
273 320100510119356 มักกะโรนีข้าวกล้องแดง       เฉนียง   ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
274 320100510119364 มักกะโรนีข้าวโพด       เฉนียง   ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
275 320100510119383 มักกะโรนีข้าวกล้องขาว       เฉนียง   ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
276 320100510119392 มักกะโรนีข้าวกล้องผสมดอกอัญชัน       เฉนียง   ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
277 320100510119402 ผงดื่มจมูกข้าวผสมอัญชัน       เฉนียง   ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
278 320100510119409 ผงดื่มถั่ว 5 สี พร้อมชง       เฉนียง 0836610019 ศิริวรรณ งามเหมา 320100510 บริษัทศิริรวงนำจำกัด กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
279 320100511119197 ผ้าไหมทอมือ 2 ตะกอ       ในเมือง   วิชัย สมบัติไหมไทย 320100511 น้องหญิงไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
280 320100511119211 กระเป๋าไหม       ในเมือง   วิชัย สมบัติไหมไทย 320100511 น้องหญิงไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
281 320100511119280 ผ้าพันคอไหม       ในเมือง   วิชัย สมบัติไหมไทย 320100511 น้องหญิงไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
282 320100511119285 เนคไทไหม       ในเมือง 044511606 วิชัย สมบัติไหมไทย 320100511 น้องหญิงไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
283 320100512119381 ขนมไส้ต่าง ๆ       ราม 0892161780 ศรีวไล สุนทวนิด 320100512 ขนมอบศรีวิไล กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
284 320100513120947 ขนมเค้กชนิดต่างๆ       ราม 0895439917 ปรีชา สุนทวนิค 320100513 บ้านเค้กอ๋อมแอ๋ม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
285 320100514121672 ผ้าไหมมัดหมี่่ลายต่างๆ       ราม 0848268554 นุชฎา สมัครดี 320100514 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแชะกะบาล กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
286 320100516121504 ชุดผ้าไหมพื้นเมืองประยุกต์เย็บปักแซว       เมืองที 098-1035578, 044-714056 นางสาวนิทยา นิลสุข 320100516 นางสาวนิทยา นิลสุข กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
287 320100517121992 ผ้้าไหมลายสร้างสรรค์       ราม 0908260941 ธีรพาสไหมไทย 320100517 ธีรพาสไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
288 320100521123529 ผ้าไหมมัดหมี่       สวาย   นางเฉลียด สายแก้ว 320100521 นางเฉลียด สายแก้ว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
289 320100522125374 ขนมเทียนแก้ว       แกใหญ่ 082-3802859 นางสุนันท์ สุวรรณเสริฐ 320100522 นางสุนันท์ สุวรรณเสริฐ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
290 320100524125180 ผ้าไหมมัดหมี่่ลายต่างๆ       แสลงพันธ์ 087-4554469 คำเผือด มานุจำ 320100524 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสตง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
291 320100525124098 ผ้าสไบไหมมัดหมี่       สวาย   นางปราณี บุญสุข 320100525 นางปราณี บุญสุข กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
292 320100534124637 ผ้าสไบลายมัดหมี่ลายลูกแก้ว       สวาย   นางดวงใจ พร้อมพูน 320100534 นางดวงใจ พร้อมพูน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
293 320100535125015 ผ้าสไบไหมมัดหมี่       สวาย   นางกาญจนา บุญสุข 320100535 นางกาญจนา บุญสุข กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
294 320100536125118 ข้าวกล้องไรเบอรี่       บุฤาษี 0873128338 ตู้ สุขนึก 320100536 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
295 320100537125354 ผ้าสไบไหมมัดหมี่       สวาย   นางประยงค์ การัมย์ 320100537 นางประยงค์ การัมย์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
296 320100538125699 ข้าวแต๋นสมุนไพร 11   5 บุฤาษี 081718791 บุญช่วย หมายชนะ 320100538 กลุ่มสตรีบ้านสก็วน ตำบลบุฤาษี (ขนมข้าวแต๋นสมุนไพร) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
297 320100539126399 ขันโตกหวาย 8   4 เมืองที   นายสุเทพ ศรีลานุช 320100539 ร้านวังหวาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
298 320100540126289 สบู่จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนิดต่างๆ             320100540 สุนันทา โล่จินดา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
299 320100540126364 แชมพูจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนิดต่างๆ             320100540 สุนันทา โล่จินดา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
300 320100540126528 แป้งพอกหน้าขาวจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 303   16 สลักได 0815725329 สุนันทา โล่จินดา 320100540 สุนันทา โล่จินดา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
301 320100541127270 พิชิตทุ่งกุลาเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิ 25     ในเมือง 898445207 วิชิต มีแก้ว 320100541 พิชิตทุ่งกุลา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
302 320100542129272 ผ้าหางกระรอก 53   13 เมืองที 0812509254 ไพเราะ ยี่สุนหอม 320100542 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกาเกาะ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
303 320100542129274 ผ้าไหมมัดหมี่(โฮล)       เมืองที     320100542 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกาเกาะ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
304 320100543135233 ผ้าไหมมัดหมี่ลายระย้ากษัตริย์ 62   3 สวาย 0892864812 นางเยือด คำพันธ์ 320100543 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
305 320100544136823 ผ้าคลุ่มไหล่ช้าง             320100544 กลุ่มแปรรูปผ้าไหมบ้านปราสาท กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
306 320100544136825 กระเป๋าผ้าไหมแบบต่าง ๆ 115   6 ตาอ็อง 0876485399 สุธิดา พันธ์ศรี 320100544 กลุ่มแปรรูปผ้าไหมบ้านปราสาท กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
307 320100545150505 ผลิตภัณฑ์แปรูปไหม 34/1     เทนมีย์ 0818793108 กรรณิการ์แปรรูปไหม 320100545 กรรณิการ์แปรรูปไหม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
308 320100546150506 ผ้าไหมมัดหมี่ 200 1 ท่าสว่าง 0843024683 นางสวัสดิ์ ติดใจดี 320100546 นางสวัสดิ์ ติดใจดี กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
309 320100547150520 ผ้าไหมมัดหมี่ ลายมะเขือ 92 1 ท่าสว่าง 0876523346 นางสังวาล บังทอง 320100547 นางสังวาล บังทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
310 320100548150539 ผ้ามัดหมี่ สไลท์สี 16 1 ท่าสว่าง 0890999587 ทองเย็นไหมไทย 320100548 ทองเย็นไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
311 320100549150552 ผ้าไหมมัดหมี่ลายอันลนเซียม 156 1 ท่าสว่าง 0827524029 นางสาวบุปผา บังทอง 320100549 นางสาวบุปผา บังทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
312 320100551150571 ผ้าไหมมัดหมี่ ตะขอ 251 1 ท่าสว่าง 0854965625 เพชรรัต บังทอง 320100551 เพชรรัต บังทอง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
313 320100552150606 ผลิตภัณฑ์ไหมแปรรูป 31   1 ตาอ็อง 0953290741 ศิริญา วิเศษศรี 320100552 กลุ่มแปรรูปผ้าไหมบ้านตาอ็อง กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
314 320100553150611 ไข่เค็มสมุนไพร 234/2     ในเมือง 0924527434 ชุติมา สุขวาสนะ 320100553 ชุติมาไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
315 320100554150661 ผ้าไหมสายอัมปรมประยุกต์ 16 15 ตาอ็อง 0986380574 สุทิน ไพสนิท 320100554 กลุ่มทอผ้าไหม Khamer classic กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
316 320100556150676 กระเป๋าถักโคเชร์ 240 18 เฉนียง 0899179922 เพ็ญประภา จะระ 320100556 ร้านสุรินทร์พรรณไม้ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
317 320100557150816 ผ้าไหมสไลด์สี 228/1     ในเมือง   นายธานิก นามวัฒนา 320100557 นายธานิก นามวัฒนา กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
318 320100558150742 แปรรูปผ้าไหม 16   15 ตาอ็อง 0986380574 นางจีรนันท์ คนเหือนหก 320100558 นางจีรนันท์ คนเหือนหก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
319 320100560156859 ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ 8   13 เมืองที 0972327360   320100560 กลุ่มอนุรักษ์ไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
320 320100561156876 เครื่องประดับหินสี 91   16 นาบัว 0833121928 นางสาวสงกราน ทวีเหลือ 320100561 นางสาวสงกราน ทวีเหลือ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
321 320100563156917 นำ้พริกยี่ห้อตำรัย 44   3 นาบัว 044143980 กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ผกาโชมด 320100563 กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ผกาโชมด กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
322 320100564156933 กระเป๋าถักโครเชต์จากเชื่อกร่ม 43/2   3 เมืองที 0935385590 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์ด้วยเชือกร่ม 320100564 กลุ่มกระเป๋าถักโครเชต์ด้วยเชือกร่ม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
323 320100565158169 ผ้าไหมมัดหมี่             320100565 อารีย์ไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
324 320100565158174 ผ้าไหมลายลูกแก้ว 30/2     ในเมือง 094-1934394 อารีย์ไหมไทย 320100565 อารีย์ไหมไทย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(Visited 4,225 times, 1 visits today)